Avspelning

Frontpanelen

Name Front Small1 N1200U

Strömbrytare ( Power Button )

Används för att välja mellan på/av (standby) i MAIN ZONE (det rum där den här enheten står). länk

Strömindikator

Följande ljusindikatorer visas beroende på strömstatus:

Av: Strömmen är på

Röd: Normalt standby-läge:

Orange:

När “HDMI passthrough” är inställt på “På” länk

När “HDMI-styrning” är inställt på “På” länk

När “Nätverkskontroll” är inställt på “Alltid på” länk

INPUT SELECTOR-kontroll

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. länk

M-DAX-indikator

Denna lyser när M-DAX-läget har valts. länk

Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. länk

Visning

Här visas olika typer av information. länk

PURE DIRECT-indikator

Denna lyser när “Pure Direct”-läget har valts som ljudläge. länk

VOLUME-kontroll

Med den här kontrollen ställer du in volymnivån. länk

Hörlursuttag (PHONES)

Används för anslutning av hörlurar.

När hörlurar ansluts till det här uttaget matas inget ljud ut via de anslutna högtalarna eller från PRE OUT-anslutningarna.

OBSERVERA

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

Name Front Small2 N1200U

ZONE2 ON/OFF-knapp

Här slår du på/av strömmen till ZONE2 (annat rum). länk

ZONE2 SOURCE-knapp

Använd den här knappen för att välja ingångskälla för ZONE2. länk

Basreglage (BASS)

Den här inställningen justerar volymnivån för basen.

Knapp för förinställningskanaler
(TUNER PRESET CH +, –)

Med de här väljs förinställningskanaler. länk

Diskantreglage (TREBLE)

Den här inställningen justerar volymnivån för diskanten.

DIMMER-knapp

Varje gång du trycker ändras ljusstyrkan på displayen. länk

STATUS-knapp

Varje gång du trycker på knappen byter du statusinformation på displayen.

Balansreglage (BALANCE)

Med den här kontrollen ställer du ljudbalansen mellan höger och vänster högtalare.

Högtalarväxlarknapp (SPEAKERS)

Med dessa knappar väljer du de högtalare som ska användas.

SOUND MODE-knapp

Byta ljudläge. länk

USB-port ( Icon USB )

Används för att ansluta USB-lagringsenheter (t.ex. USB-minnesenheter). länk

Tillbaka upp