Avspelning

Inför anslutning av högtalare

OBSERVERA

Koppla loss nätkabeln till enheten från vägguttaget innan du ansluter högtalarna. Stäng även av subwoofern.

Anslut högtalarkablarna på ett sådant sätt att trådarna i anslutningskablarna inte sticker ut från anslutningarna. Skyddskretsen kan lösa ut om trådarna i högtalarkablarna rör vid bakpanelen eller om + och – sidorna rör vid varandra. (Skyddskretslänk)

Rör aldrig högtalaranslutningarna när nätsladden är ansluten. I detta fall finns risk för elektriska stötar. Om “Inställn.guide” (sidan 9 i den medföljande “Snabbstartsguiden”) är på ska instruktionerna på “Inställn.guide”-skärmen följas för att göra anslutningar. (När “Inställn.guide” körs finns det ingen strömförsörjning till högtalarkontakterna.)

Använd högtalare med en impedans på 4 – 16 Ω/ohm.

OBSERVERA

Gör följande inställningar om du använder en högtalare med impedans på 4 – 6 Ω/ohm.

Håll huvudenhetens ZONE2 SOURCE och STATUS nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder.

“V.Format:< PAL>” visas på displayen.

Tryck tre gånger på DIMMER på huvudenheten.

“Sp.Imp.:<8ohms>” visas på displayen.

Tryck på ZONE2 SOURCE eller TUNER PRESET CH - på huvudenheten för att välja impedans.

8ohms
(Standard):

Väljs om alla de anslutna högtalarna har en impedans på 8 Ω/ohm eller högre.

6ohms:

Väljs om någon av de anslutna högtalarna har en impedans på 6 Ω/ohm.

4ohms:

Väljs om någon av de anslutna högtalarna har en impedans på 4 Ω/ohm.

Tryck på STATUS på huvudenheten för att slutföra inställningen.

Ansluta högtalarkablarna

Kontrollera noggrant vänster (V) och höger (H) kanal och polariteterna + (röd) och – (svart) på högtalarna innan du ansluter dem till enheten. Var noga med att ansluta kanaler och polariteter rätt.

Skala av ca 10 mm av isoleringen från högtalarkabelns ände och snurra sedan ihop ledningarna ordentligt eller gör en terminering.
Connection-spCable1
Lossa högtalarkontakten genom att vrida den moturs.
Connection-spCable2
Sätt i högtalarkabelns ledning i fästet på högtalarkontakten.
Connection-spCable3
Dra fast högtalarkontakten genom att vrida den medurs.
Connection-spCable4

Ansluta Subwoofer

Använd en subwooferkabel när du ansluter subwoofern. Två subwoofers kan anslutas till denna enhet.

Samma signal skickas ut från respektive subwooferterminal.

Conne SW2 N1200N

Tillbaka upp