Avspelning

Sätta i batterierna

För det bakre locket i pilens riktning och avlägsna det.
Battery1
Sätt två batterier i batterihållaren på det sätt som visas.
Battery2
Sätt tillbaka batterilocket.
OBSERVERA

För att motverka skador eller att batterivätska läcker ut:

Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.

Använd inte två olika batterityper tillsammans.

Ta ut batterierna ur batterifacket om fjärrkontrollen inte ska användas under längre tid.

Om batterivätska läcker ut, ska du noggrant torka bort vätskan i batterifacket och sedan sätta i nya batterier.

Tillbaka upp