Avspelning

Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning)

Tryck på MUTE  Silent .

MUTE-indikatorn på displayen blinkar.

Silent visas på TV-skärmen.

Ljudet dämpas till den nivå som ställts in med “Ljuddämpning” i menyn. länk

Tryck en gång till på MUTE  Silent när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.

Tillbaka upp