Avspelning

Volym

Ställ in volymen för MAIN ZONE (rummet där enheten är placerad).

Skala

Ställ in hur volym ska visas.

0 - 98
(Standard):

Visa i frekvensen 0 (Min) – 98.

-79.5dB - 18.0dB:

Visa ---dB (Min), i frekvensen –79,5 dB – 18,0 dB.

“Skala”-inställningarna kopieras till alla zoner.

Begränsning

Bestäm en inställning för max volym.

60 (–20 dB) / 70 (–10 dB) / 80 (0 dB)

Av(Standard)

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “-79.5dB - 18.0dB”.länk

Volym vid start

Bestäm vilken volym som ska användas när strömmen slås på.

Senaste
(Standard):

Använd samma volym som då strömmen senast stängdes av.

Tyst:

Dämpa alltid ljudet när strömmen slås på.

1 – 98 (–79 dB – 18 dB):

Volymen justeras till den inställda nivån.

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “-79.5dB - 18.0dB”.länk

Ljuddämpning

Sestäm hur mycket ljudet ska dämpas när ljuddämpningsfunktionen aktiveras.

Full
(Standard):

Ljudet stängs av helt.

–40 dB :

Ljudet dämpas med 40 dB.

–20 dB :

Ljudet dämpas med 20 dB.

Tillbaka upp