Avspelning

Fast programvara

Söker efter den senaste informationen om uppdateringar och uppgraderingar för den inbyggda programvaran, uppdaterar den inbyggda programvaran och anger visning av meddelanden för uppgradering.

Sök uppdatering

Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.

Firmwaren kan uppdateras om en firmware-uppdatering har släppts.

Uppdatera nu:

Starta uppdatering. När uppdateringen startar stängs menyskärmen ned. Förloppet visas på displayen medan uppdateringen pågår.

Uppdat.senare:

Uppdatera senare.

Den här enheten upprepar automatiskt uppdateringen om den misslyckas. Om uppdateringen fortfarande inte kan utföras visas ett “Update Error”-meddelande på skärmen. Se FelsökninglänkFelmeddelanden angående uppdatering/uppgraderinglänk för information om felmeddelanden angående uppdatering.länk
Kontrollera förhållandena i enlighet med meddelandet och försök igen.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdater.” är inställd till “Av”.

Uppdatera autom.

Sätter på Automatiska uppdateringar så att framtida uppdateringar hämtas automatiskt och installeras när enheten är i standby-läge.

Uppdatera autom.

Denna enhet kommer automatiskt att uppdatera till den senaste firmwaren i viloläge.

På:

Sätter på Automatiska uppdateringar.

Av
(Standard):

Stänger av Automatiska uppdateringar.

Tidszon

Ändra tidszonen.

Ställ in tidszon som matchar området där du bor.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdater.” är inställd till “Av”.

Tillåt uppdater.

Aktivera eller inaktivera uppdateringar och uppgraderingar för denna enhet.


(Standard):

Aktiverar enheten att ta emot uppdateringar och uppgraderingar.

Av:

Förhindrar enheten från att ta emot uppdateringar och uppgraderingar.

Denna inställning leder till Inkompatibilitet mellan denna enhet och HEOS App.

Info om uppgr.

När den senaste Firmware-uppgraderingen finns tillgänglig visas ett meddelande på TV-skärmen när du slår på TV:n.

Meddelandet visas i ungefär 40 sekunder när strömmen slås på.


(Standard):

Visa meddelande om uppgradering.

Av:

Visa inte meddelande om uppgradering.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdater.” är inställd till “Av”.

Lägg till funkt.

Visa nya funktioner som kan laddas ner till denna enhet och gör en uppgradering.

Uppgrad.paket:

Visa de delar som kommer att uppgraderas.

Uppgrad.status:

Visa en lista med de extra funktioner som följer med uppgraderingen.

Uppgradera:

Utför uppgraderings processen.
När uppgraderingen startar stängs menyskärmen ned. Under uppgraderingen visas den uppgraderingstid som förflutit.

Information angående funktionen “Uppdatera” och “Lägg till funkt.” kommer att visas på Marantz webbplats varje gång sådana planer är fastställda. Mer information om uppgraderingar finns på Marantz webbplats.

När proceduren är genomförd visas “Registrerad” på den här menyn och uppgraderingar kan göras. Om proceduren inte har genomförts visas “-------”.
ID-numret som visas på den här skärmen behövs vid genomförandet av proceduren.
ID-numret kan också visas genom att hålla huvudenhetens STATUS och SOUND MODE intryckta i minst 3 sekunder.

Om uppgraderingen misslyckas visas ett “Upgrade Error”-meddelande på skärmen. Se FelsökninglänkFelmeddelanden angående uppdatering/uppgraderinglänk för information om felmeddelanden angående uppgradering.länk
Kontrollera inställningarna och nätverksmiljön och gör uppgraderingen igen.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdater.” är inställd till “Av”.

Observarioner om “Uppdatera” och “Lägg till funkt.”

För att kunna använda dessa produkter måste du ha de rätta systemkraven och inställningarna för en Internetanslutning. länk

Stäng inte av strömmen förrän uppdateringen eller uppgraderingen är klar.

Det krävs ungefär 1 timme att slutföra uppdateringen/uppgraderingen.

När uppdatering/uppgradering väl har startats, kan du inte använda apparaten förrän uppdatering/uppgradering är klar. Vidare kan det finnas fall där säkerhetskopierade data återställs för parametrar, osv., inställda på denna enhet.

Om uppdateringen eller uppgraderingen misslyckas kan du hålla Power Button på huvudenheten intryckt i mer än 5 sekunder eller koppla ur och sätta i strömsladden. Efter ca 1 minut visas “Please wait” på skärmen och uppdateringen startar. Kontrollera nätverket om felet kvarstår trots detta.

Tillbaka upp