Avspelning

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget. länk

Strömmen stängs av automatiskt.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen. länk

“Auto-standby” är valt. “Auto-standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Auto-standby” ska “Auto-standby” i menyn väljas till “Av”. länk

Strömmen stängs av och strömindikatorn blinkar rött ungefär varannan sekund.

Skyddskretsen har aktiverats på grund av hög temperatur inuti enheten. Stäng av strömmen och vänta ca en timme tills enheten har svalnat och slå sedan på strömmen igen. länk

Installera om apparaten på ett ställe med bra ventilation.

Strömmen stängs av och strömindikatorn blinkar rött ungefär två gånger per sekund.

Kontrollera högtalaranslutningarna. Skyddskretsen kan ha aktiverats på grund av kortslutna högtalarkablar eller av att en ledare har lossnat och kommit i kontakt med enhetens bakpanel. Koppla loss nätkabeln och åtgärda felet, t.ex. genom att vrida ihop ledarna ordentligt eller reparera kontakten, och återanslut sedan ledaren. länk

Sänk volymen och slå på strömmen igen. länk

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta vårt kundcenter.

Strömmen stängs inte av även när strömknappen trycks, och fönstret visar “ZONE2 On”.

Strömmen till ZONE2 sätts på. För att stänga av strömmen till den här enheten (standby) trycker du på ZONE2 ON/OFF på huvudenheten eller på POWER  Power Button -knapparna efter att du tryckt på ZONE2-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av strömmen till ZONE2.

Tillbaka upp