Avspelning

MILJÖ

Konfigurera inställningarna för ECO Mode och det automatiska standbyläget.

Miljöläge

I detta läge reduceras enhetens strömförbrukning och värmealstring när den är påslagen.

Strömtillförseln till effektförstärkaren reduceras och därmed minskas den maximala uteffekten.

På:

Energisparfunktionen är alltid aktiv, oavsett volymnivå eller ingångssignal.

Automatisk
(Standard):

Funktionen ger dig den bästa balansen mellan energibesparing och maximal uteffekt:

Vid låga volymer är energisparfunktionen aktiv. Om du höjer volymen inaktiveras energisparfunktionen automatiskt, så att du får maximal uteffekt utan förvrängningar.

Om volymen är inställd till en hög nivå men ingen ingångssignal hittas på 2 minuter så aktiveras enhetens energisparfunktion. När en ingångssignal hittas igen, eller om du byter till en annan ingångssignal, inaktiveras enhetens energisparfunktion automatiskt när volymnivån är hög.

Av:

Ingen energibesparing.

När enheten växlar mellan olika energisparlägen i “Miljöläge: Automatisk”: du kan höra ett klickljud från enheten – detta är normalt.

Om du pausar uppspelning av innehåll i minst 2 minuter och sedan återupptar uppspelningen från samma källa och vid hög volym kan en kort fördröjning uppstå innan maximal uteffekt nås igen.

“Miljöläge” kan även växlas med ECO  Icon Eco på fjärrkontrollen.

Standard start

Välj läget till ECO när strömmen är på.

 

Text

Senaste
(Standard):

Miljöläge ställs in till den föregående inställningen innan strömmen stängdes av.

På:

När strömmen är på väljs läget alltid till Miljöläge i “På”.

Automatisk:

När strömmen är på väljs läget alltid till Miljöläge i “Automatisk”.

Av:

När strömmen är på väljs läget alltid till Miljöläge i “Av”.

Skärmvisning

Visa den här enhetens strömförbrukning med en mätare på TV-skärmen.

Låtnamn

Text

Alltid på:

Visa alltid mätaren på TV-skärmen.

Automatisk
(Standard):

Visa mätaren när du ändrar läge eller volym.

Av:

Visa inte mätaren.

Auto-standby

Välj att enheten automatiskt växlar till standby.

MAIN ZONE

Ställer in tiden för att växla till automatisk standby när inga ljud- eller videosignaler sänds till den här enheten.
Innan enheten går in i standby-läget visas “Auto-standby” på enhetens skärm och på menyskärmen.

Låtnamn

Text

60 min:

Enheten aktiverar standby efter 60 minuter.

30 min:

Enheten aktiverar standby efter 30 minuter.

15 min
(Standard):

Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.

Av:

Enheten aktiverar inte standby automatiskt.

ZONE2

Om inget händer under den tid som ställs in här stängs strömmen automatiskt av även om det finns en ljud- eller bildsignal.

Titel

Text

8 hours:

Byter standby-läget i ZONE2 efter 8 timmar.

4 hours:

Byter standby-läget i ZONE2 efter 4 timmar.

2 hours:

Byter standby-läget i ZONE2 efter 2 timmar.

Av
(Standard):

Sätter inte ZONE2 i standbyläget automatiskt.

Tillbaka upp