Avspelning

Ställa in insomningstimern

Tryck på MAIN eller ZONE2 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Knappen för att välja zon tänds.

Tryck på SLEEP och visa tiden du vill ställa in.

SLEEP-indikatorn visas på skärmen och insomningstimern startar.

Du kan ställa in insomningstimern i intervallet 10 - 120 minuter i steg på 10 minuter.

Kontrollera återstående tid

Tryck på SLEEP när insomningstimern är aktiv.

Återstående tid visas på skärmen.

Annullera timern för sovfunktionen

Tryck på SLEEP för att välja “Off”.

SLEEP-indikatorn på displayen släcks.

Insomningstimerinställningen avbryts när enheten går in i standby-läge.

OBSERVERA

Timer för sovfunktionen kan inte stänga av strömmen för enheter som är anslutna till denna enhet. För att stänga av strömmen för de anslutna enheterna, ställ in timer för sovfunktioner på de anslutna enheterna.

Tillbaka upp