Avspelning

HDMI-inställning

Gör inställningar för inställningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och HDMI-styrning.

OBSERVERA

När “HDMI passthrough” och “HDMI-styrning” är inställd på “På”, drar det mer standby-ström. (HDMI passthroughlänk, HDMI-styrninglänk) Om den här enheten inte används under en längre tid bör du dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

HDMI-ljud ut

Välj målkomponent för HDMI-ljud.

Stereoreceiver
(Standard):

Spela upp genom högtalare anslutna till enheten.

TV:

Spela upp genom TV ansluten till enheten.

När HDMI-styrning-funktionen är aktiverad prioriteras TV:ns ljudinställning. länk

När strömmen till den här enheten är på och “HDMI-ljud ut” är inställt på “TV” sänds ljudet ut som 2-kanalsljud från HDMI OUT-anslutningen.

HDMI passthrough

Väljer hur den här enheten skickar HDMI-signaler till HDMI-utgången i standby-läge.

På:

Skickar vald HDMI-ingång genom den här enhetens HDMI-utgång när den här enheten är i standby-läge.

Av
(Standard):

Inga HDMI-signaler skickas genom den här enhetens HDMI-utgång i standby-läge.

Passthr.källa

Väljer HDMI-anslutningen som tar emot HDMI-signaler när den är i standby.

Senaste
(Standard):

Den senast använda ingångskällan går in i standby-läget.

CBL/SAT /
Blu-ray/DVD / Game /
Media Player / CD∗:

Skicka igenom den valda ingångskällan.

“Passthr.källa” kan anges när någon av HDMI-anslutningarna har tilldelats “CD” som ingångskälla i inställningen “Ingångstilldeln.”. länk

“Passthr.källa” kan ställas in när “HDMI passthrough” är inställd på “På” eller “HDMI-styrning” är inställd på “På”. (HDMI passthroughlänk, HDMI-styrninglänk)

Välj via fjärr.

Ställ in om du vill tillåta att denna enhet slås på av ingångsväljaren på fjärrkontrollen när denna enhet är i standby.

Ström på + källa
(Standard):

Strömmen till denna enhet slås på och ingångskällan ändras.

Endast källa:

HDMI-ingångskällan ändras medan denna enhet är i standby. Enhetens strömindikator blinkar när ingångsväljaren på fjärrkontrollen trycks.

“Välj via fjärr.” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställd på “På” eller “HDMI passthrough” är inställd på “På”. (HDMI passthroughlänk, HDMI-styrninglänk)

HDMI-styrning

Du kan koppla ihop funktioner med enheter som är anslutna till HDMI och som är kompatibla med HDMI-styrning.

På:

Använda HDMI-styrning-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte HDMI-styrning-funktionen.

Se användarmanualen för varje ansluten komponent för att kontrollera inställningarna.

För information om HDMI-styrning-funktionen, se “HDMI-styrning-funktion”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “HDMI-styrning” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

ARC

På TV:n som har anslutits till HDMI MONITOR-anslutningen väljer du om du vill ta emot ljud från TV:n via HDMI.

På:

Använda ARC-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte ARC-funktionen.

Du kan justera klockan på den här enheten med TV-fjärrkontrollen.

Om funktionen används måste TV:n vara kompatibel med ARC (Audio Return Channel) och ha HDMI-styrning-funktionen aktiverad.

Om “HDMI-styrning” är vald till “På” ändras “ARC”-inställningen automatiskt till “På”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “ARC” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

Enbart 2-kanalig PCM kan användas för att spela upp ljud från en TV via ARC-funktionen. Ställ in “PCM 2ch” som ljudformat i TV:ns inställningar.

Byt till TV Audio

Ställer in automatisk växling till “TV Audio”-ingången när en TV ansluten via HDMI sänder ett lämpligt CEC-kontrollkommando till den här enheten.


(Standard):

Välj “TV Audio”-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.

Av:

Välj inte “TV Audio”-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.

“Byt till TV Audio” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Av-kontroll

Kopplar ihop enhetens standby-läge till extern utrustning.

Alla
(Standard):

Om strömmen till en ansluten TV stängs av, oberoende av ingångskälla, aktiveras standby automatiskt för den här enheten.

Video:

När du har valt en ingångskälla som är tilldelad “HDMI” och stänger av TV:n försätts den här enheten automatiskt i standby-läge. länk

Av:

Den här enheten kan inte kopplas till TV:ns strömförsörjning.

“Av-kontroll” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Energibesparing

Om “TV-högtalare” är valt som ljudutgång på din TV aktivera standby-läget automatiskt på den här enheten för att minska strömförbrukningen.

Funktionen är aktiverad i följande fall.

Om “TV Audio” är vald som ingångskälla på den här enheten

När innehåll spelas upp från en enhet som anslutits via HDMI

På:

Använda Energibesparing-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte Energibesparing-funktionen.

“Energibesparing” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Smartmeny

Den här funktionen kan användas till att konfigurera inställningarna för den här enheten, välja en ingångskälla eller välja radio- och Internet Radio-stationer med TV:ns fjärrkontroll.

På:

Använda Smartmeny-funktionen.

Av:

Använd inte Smartmeny-funktionen.

“Smartmeny” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “Smartmeny” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

Smartmeny-funktionen kanske inte fungerar beroende på hur TV:n har ställts in. I detta fall ställer du in “Smartmeny” på “Av”.

Tillbaka upp