Avspelning

Auto-standby

Anger hur lång tid som enheten måste vara inaktiv eller ingen insignal registreras innan enheten går till standbyläge automatiskt.

Av:

Enheten aktiverar inte standby automatiskt.

1min:

Enheten aktiverar standby efter 1 minuter.

5min:

Enheten aktiverar standby efter 5 minuter.

15min


(Standard):

Enheten aktiverar standby efter 15 minuter.

Annan:

Anger antal minuter (mellan 1 och 99) innan enheten går till standbyläge automatiskt. När du har ställt in tiden med knapparna 0–9, +10 trycker du på ENTER för att bekräfta.

Tillbaka upp