Avspelning

Frontpanelen

Name Front Small MCR612 1

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

Standby-indikator

Följande ljusindikatorer visas beroende på enhetens status:

Inte tänd:

När påslagen

I normalt standby-läge (“Spela automatiskt”-“Av”länk)

Grön: När skärmens ljusstyrka är av länk

Orange: I vänteläge med larm länk

Röd:

När “Spela automatiskt” är inställt på “På”länk

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På”länk

Visning

Här visas olika typer av information.

Skivfack

Används för att mata in en skiva. länk

Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen. länk

Knapp för att öppna/stänga skivfacket ( Triangle-Underline )

Öppnar och stänger skivfacket. länk

Systemtangenter

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

Name Front Small MCR612 2

Frontpanelsbelysning

Tänds när strömmen slås på. Belysningen kan aktiveras/inaktiveras med hjälp av “Belysning” i inställningsmenyn. länk

BACK-knapp

Tillbaka till den förra punkten.

INPUT-knapp

Med den här kontrollen väljer du ingångskälla. länk

Strömbrytare ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

Volym upp/ned (VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse )

Justerar volymen. länk

Hörlursutgång (PHONES)

Används för anslutning av hörlurar.

När hörlurar ansluts till det här uttaget spelas inget ljud från högtalaranslutningarna, SW OUT-anslutningen och AUDIO OUT-anslutningen.

OBSERVERA

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

Tillbaka upp