Avspelning

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget. länk

Enheten är i standbyläge. Tryck på Power Button -knappen på enheten eller POWER Power Button -knappen på fjärrkontrollen. länk

Strömmen stängs av automatiskt.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen. länk

“Auto-standby” är valt. “Auto-standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Auto-standby” ska “Auto-standby” i menyn väljas till “Av”. länk

Tillbaka upp