Felsökning

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom kontrollpunkterna i nedanstående tabell om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om du inte kan rätta till felet kan det vara något fel på apparaten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till butiken.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget.

Enheten är i standbyläge. Tryck på Power Button på enheten eller POWER Power Button på fjärrkontrollen.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen.

Automatiskt standbyläge är inställt. I det automatiska standby-läget ställs enheten i standby när den inte har använts på ungefär 15 minuter. Ange “Auto-standby” på menyn till “Av” för att inaktivera automatiskt standbyläge.

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i 30° vinkel.

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus .

Apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

När du använder den här enheten fristående ska knappen stå på “INTERNAL”.

Inget visas på enhetens display

Tryck på DIMMER och byt inställning till något annat än Av.

Inget ljud hörs

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera förstärkarens funktioner och gör justeringar om så behövs.

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Hastigheten för nätverkskommunikation kan vara låg eller radiostationen kan vara upptagen.

Starta inga andra program än uppspelningsprogrammet när du spelar upp musik från datorn.

iPod kan inte spelas upp

Alla iPod-varianter kan inte användas via anslutning till USB-porten.

Om du ansluter din iPod med en annan USB-kabel än originalkabeln är det inte säkert att din iPod kan identifieras. Använd en äkta USB-kabel.

Denna enhet och datorn / iPhone / iPod touch / iPad är inte anslutna till samma nätverk (LAN). Anslut den till samma nätverk som den här enheten.

Den inbyggda programvaran i iTunes / iPhone / iPod touch / iPad är inte kompatibel med AirPlay. Uppdatera den inbyggda programvaran till den senaste versionen.

AirPlay-uppspelning utförs inte eller också är den här enheten inte vald. Klicka på AirPlay-ikonen Triangle-waku på iTunes- / iPhone- / iPod touch- / iPad-skärmen och välj den här enheten.

Stäng ned program som körs i bakgrunden på iPhone/iPod touch/iPad och spela sedan igen med AirPlay.

USB-minnesenheter kan inte spelas

Den här enheten kanske inte känner igen USB-minnesenheten på grund av dålig anslutning, osv. Se till att den är ordentligt ansluten genom att till exempel koppla loss och anslutna USB-minnesenheten igen.

USB-minnesenheter i klassen masslagring eller de som är kompatibla med MTP stöds.

Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USB-minnet direkt till USB-porten.

USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT16 eller FAT32.

Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Enheten kan visa filstrukturer upp till 8 nivåer och med upp till 5 000 undermappar och filer sammanlagt. Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.

När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Filnamn på en iPod/USB-minnesenhet visas inte på rätt sätt

Tecken som inte kan visas har använts. Tecken som inte kan visas med denna apparat ersätts med “.” (punkt).

Det går inte att spela upp Internet-radio

LAN-kabeln har inte anslutits rätt eller ingen anslutning till nätverket. Kontrollera anslutningarna.

Utsändningen från den valda radiostationen görs i ett format som inte stöds av enheten. Formaten som kan spelas upp med den här enheten är MP3, WMA och AAC.

Brandväggsfunktionen är aktiverad på routern. Kontrollera inställningarna för brandväggen.

Kontrollera att routern är påslagen.

IP-adressen är fel. Aktivera DHCP-serverfunktionen på routern för att hämta IP-adressen automatiskt. Ställ även in den här enhetens DHCP-inställning på “På”.

Ange IP-adress och proxyadress på den här enheten om du hämtar IP-adressen manuellt.

Vissa radiostationer har tyst utsändning under delar av dygnet. I detta fall hörs inget ljud. Vänta en stund och välj sedan samma radiostation igen eller en annan radiostation.

Radiostationen har upphört med sina sändningar. Registrera radiostationer som har utsändningar.

Den valda radiostationen har inga utsändningar. Välj en radiostation som har utsändningar.

Musikfiler på en dator eller NAS kan inte spelas upp

Kontrollera operativsystemet i din dator.

Om din dator använder Windows krävs att dedikerade drivrutiner installeras.

Filerna har lagrats i ett format som inte är kompatibelt med denna apparat. Spela in filerna i ett kompatibelt format.

Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Inställningarna för mediadelning är inte rätt. Ändra inställningarna för mediadelning så att enheten kan öppna mappar på datorn.

Datorns eller routerns brandvägg är aktiv. Kontrollera datorns eller routerns brandväggsinställningar.

Strömmen till datorn är inte på. Slå på strömmen.

Servern är inte igång. Starta servern.

Apparaten IP-adress är fel. Kontrollera apparatens IP-adress.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Om du använder en NAS som uppfyller DLNA-standarden kan du aktivera DLNA-serverfunktionen i inställningarna för NAS.

Om du använder en NAS som inte uppfyller DLNA-standarden kan du spela musiken via en dator. Ställ in mediadelningsfunktionen i Windows Media Player och lägg till NAS till den valda spelmappen.

Om anslutningen är begränsad ska ljudutrustningen anges som anslutningsmål.

Om en fil som spelas upp av fjärruppspelning läggs till i favoritlistan spelas enbart den filen upp.

PC- eller Mac-filer kan inte spelas upp

Om digitala ljudsignaler inte kan mottagas ordentligt visas “Lås upp signal”.

“Stöds ej” visas när ljudsignaler som inte stöds av den här enheten används. Kontrollera inställningarna på din dator eller i spelarprogrammet.

Om din dator använder “Mac OS” ska du kontrollera om “NA8005”-formatet är inställt under “192000.0 Hz” med “Ljud-/MIDI-inställningar”.

Ljud från digitala enheter kan inte spelas upp (Koaxial/Optisk)

Om digitala ljudsignaler inte kan mottagas ordentligt visas “Lås upp signal”.

“Stöds ej” visas när ljudsignaler som inte stöds av den här enheten används. Kontrollera formatet på ljudutgången från din digitala enhet.

Tillbaka upp