Lägga i batterierna

För det bakre locket i pilens riktning och avlägsna det.
Sätt två batterier i batterihållaren på det sätt som visas.
Sätt tillbaka batterilocket.
OBSERVERA

För att motverka skador eller att batterivätska läcker ut:

Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.

Använd inte två olika batterityper tillsammans.

Om batterivätska läcker ut, ska du noggrant torka bort vätskan i batterifacket och sedan sätta i nya batterier.

Tillbaka upp