Slå på strömmen

Tryck på POWER Power Button för att slå på strömmen.

Strömindikatorn släcks.

Du kan även ställa enheten i standby-läge genom att trycka på Power Button på huvudenheten.

När du sätter på den här enheten den första gången efter inköp visas “Snabbkonfigurering”-menyn. Information om hur du gör en “Snabbkonfigurering” finns i en separat “Snabbinställningsguide”.

Om du lämnade “Snabbkonfigurering”-menyn eller bytte nätverksmiljö går du till “Konfigurera” – “Snabbkonfigurering”.

Ställa in strömbrytaren på standby

Tryck på POWER Power Button .

Enheten går över i standbyläge.

Strömindikator
Normal standby : Röd
När “Nätverkskontroll” är inställt på “På”: Orange
Standby för iPod-laddning : Orange

OBSERVERA

En del kretsar strömförsörjs även om apparaten ställs i standby-läget. Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget innan du reser bort eller lämnar hemmet längre perioder.

Stänga av strömmen helt och hållet

Koppla ut nätkabeln ur vägguttaget.

Tillbaka upp