Återställa fabriksinställningar

Utför denna procedur om visningen på displayen eller användningen inte är normal.

Vissa inställningar återställs till fabriksinställningarna. Gör om inställningarna.

Dra ur strömsladden ur strömuttaget.
Sätt in nätkabeln i ett eluttag medan du trycker på ENTER och INPUT på huvudenheten.
När strömindikatorn lyser släpper du knapparna.

“Initialized” visas på skärmen.

Börja om från steg 1 om “Initialized” inte blinkar i steg 3.

OBSERVERA

Det tar ungefär 90 sekunder innan alla inställningarna återställts till standardinställningarna. När du stänger av strömmen ska du inte koppla ur strömkabeln under ungefär 90 sekunder efter att “Initialized” visas.

Tillbaka upp