Frontpanelen

Strömbrytare ( Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

Strömindikator

Standby-indikatorn ändras enligt nedan beroende på enhetens status.

Strömmen är på : Av

Normal standby : Röd

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På”: Orange

Standby för iPod-laddning : Orange

USB-port

Används för att ansluta en iPod eller USB-minnesenhet. länk

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla. länk

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

Indikator för avstängd digital utsignal (DIG. OUT OFF)

Indikatorn lyser när inställningen för den digitala utsignalen är OFF. länk

DISPLAY OFF-indikator

Indikatorns lyser när displayen är avstängd. länk

Fjärrkontrollsensor

Den här sensorn tar emot signaler från fjärrkontrollen.

Visning

Information visas här.

Hörlursuttag (PHONES)

Används för anslutning av hörlurar.

OBSERVERA

Undvik hörselskador genom att inte lyssna på för hög volym när du använder hörlurarna.

Knapp för snabbt bakåt/hoppa bakåt ( Skip-Left )

Går tillbaka till början av nuvarande spår. Håll nedtryckt för att snabbspola spåret bakåt. länklänklänk

Paus-knapp ( Pause )

Pausar uppspelningen. länklänklänk

Play-knapp ( Triangle Right )

Uppspelning startar. länklänklänk

Knapp för snabbt framåt/hoppa framåt ( Skip-Right )

Spelar upp nästa spår. Håll nedtryckt för att snabbspola spåret framåt. länklänklänk

Stopp-knapp ( Square Black )

Stoppar uppspelningen. länklänklänk

Volyminställning för hörlurar (LEVEL)

Justerar hörlursvolymen.

Tillbaka upp