Felsökning

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom kontrollpunkterna i nedanstående tabell om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om du inte kan rätta till felet kan det vara något fel på apparaten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till butiken.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget.

Enheten är i standbyläge. Tryck på Power Button -knappen på enheten eller POWER Power Button -knappen på fjärrkontrollen.

Automatiskt standby-läge är på. När det automatiska standby-läget är valt ställs enheten i standby när den inte har använts på ungefär 30 minuter. Ange “AutoStby” på menyn till “Off” om du vill stänga av det automatiska standby-läget.

Skyddskretsen har aktiverats på grund av hög temperatur inuti enheten. Stäng av strömmen och vänta ca en timme tills enheten har svalnat och slå sedan på strömmen igen.

Installera om apparaten på ett ställe med bra ventilation.

Kontrollera högtalaranslutningarna. Skyddskretsen kan ha aktiverats på grund av kortslutna högtalarkablar eller av att en ledare har lossnat och kommit i kontakt med enhetens bakpanel. När du har pluggat ur strömkabeln vrider du om ledarna och ansluter kabeln igen.

Sänk volymen och slå på strömmen igen.

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta vårt kundcenter.

USB-minnesenheten stöds inte. Använd en USB-minnesenhet som har drivström på mindre än 1 A.

Spänningen som den här enheten kan ge till USB-minnesenheten har överskridits. Ta bort strömkabeln från vägguttaget, ta bort USB-minnesenheten och sätt på strömmen igen.

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i 30° vinkel.

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus .

Apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Inget visas på enhetens display

Tryck på DIMMER och byt inställning till något annat än Av.

Inget ljud hörs

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar.

Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa.

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.

Volymen är inställd på den lägsta nivån. Ändra volymen till lämplig nivå.

Avaktivera ljuddämpningen.

Inget ljud hörs från högtalarna när hörlurar är anslutna.

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Starta inga andra program än uppspelningsprogrammet när du spelar upp musik från datorn.

Förväntat ljud hörs inte

Tryck på SETUP-knappen på fjärrkontrollen för att justera balansen.

Kontrollera subwooferns anslutningar.

Slå på strömmen till subwoofern.

Inställda värden för “Bass” och “Treble” visas inte för subwoofer-utgången.

Ställ “S.Direct” på “Off”.

Byt “H/P Gain” till “Mid” eller “High” om du använder hörlurar med hög impedans eller låg känslighet.

PC- eller Mac-filer kan inte spelas upp

Återanslut USB-kabeln till USB-porten på din dator. Om enheten fortfarande inte identifieras efter återanslutning ska en annan USB-port användas.

Starta om din dator.

Kontrollera operativsystemet på din dator.

Om du använder Windows på din dator måste en dedikerad drivrutin installeras.

Välj den här enheten som uppspelningsenhet under datorns ljudinställningar.

När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas “Unlocked”.

“Unsupported” visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten. Kontrollera inställningarna på datorn eller i uppspelningsprogrammet.

Om datorn som du använder är “Mac OS” ska du kontrollera om formatet “HD-AMP1” har angetts under “384000,0 Hz” med hjälp av “Ljud-/MIDI-inställningar”.

Ljud från digitala enheter kan inte spelas upp (Koaxial/Optisk)

När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas “Unlocked”.

“Unsupported” visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten. Kontrollera formatet för ljudsignalen från din digitala enhet.

iPod kan inte spelas upp

Alla iPod-varianter kan inte användas via anslutning till USB-porten.

Om du ansluter din iPod med en annan USB-kabel än originalkabeln är det inte säkert att din iPod kan identifieras. Använd en äkta USB-kabel.

USB-minnesenheter kan inte spelas

Den här enheten kanske inte känner igen USB-minnesenheten på grund av dålig anslutning, osv. Se till att den är ordentligt ansluten genom att till exempel koppla loss och anslutna USB-minnesenheten igen.

Det finns stöd för USB-minnesenhet med masslagringskapacitet.

Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USB-minnet direkt till USB-porten.

USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT16 eller FAT32.

Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Enheten kan visa filstrukturer med upp till 8 nivåer, upp till 200 mappar och upp till 2 000 filer sammanlagt. Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.

När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Om en fil inte kan spelas visas “Unsupported” och nästa fil spelas upp.

Filnamn på en iPod/USB-minnesenhet visas inte på rätt sätt

Tecken som inte kan visas har använts. Tecken som inte kan visas med denna apparat ersätts med “.” (punkt).

Tillbaka upp