Skärmvisning

Välj inställningar för användargränssnittet i skärmvisning.

Volym

Anger var volymnivån ska visas.

Lägsta
(Standard):

Visa nederst.

Högsta:

Visa överst.

Av:

Stäng av visningen.

Ställ in på “Högsta” om det är svårt att se huvudvolymdisplayen när kodad textning eller filmtextning används.

Information

Visar funktionsstatusen temporärt när du byter ljudkälla.


(Standard):

Slå på visningen.

Av:

Stäng av visningen.

Nu spelas

Anger hur länge uppspelningsdisplayen ska visas när ingångskällan är “HEOS Music” eller “Tuner”.

Alltid på
(Standard):

Visning hela tiden.

Auto av:

Visning i 30 sekunder efter användning.

Tillbaka upp