HDMI-inställning

Gör inställningar för inställningarna HDMI-ljud ut, HDMI pass-through och HDMI-styrning.

OBSERVERA

När “HDMI pass-through” och “HDMI-styrning” är inställd på “På”, drar det mer standby-ström. (HDMI pass-throughlänk, HDMI-styrninglänk)
Om enheten inte används under en längre tid bör du dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

HDMI-ljud ut

Välj målkomponent för HDMI-ljud.

AVP
(Standard):

Spela upp genom högtalare anslutna till effektförstärkaren. (Ljudet hörs via PRE OUT-anslutningen på den här enheten.)

TV:

Spela upp genom TV ansluten till enheten.

När HDMI-styrning-funktionen är aktiverad prioriteras TV:ns ljudinställning. länk

När strömmen till den här enheten är på och “HDMI-ljud ut” är inställt på “TV” sänds ljudet ut som 2-kanalsljud från HDMI OUT-anslutningen.

HDMI pass-through

Väljer hur den här enheten skickar HDMI-signaler till HDMI-utgången i standby-läge.

På:

Skickar vald HDMI-ingång genom den här enhetens HDMI-utgång när den här enheten är i standby-läge.

Av
(Standard):

Inga HDMI-signaler skickas genom den här enhetens HDMI-utgång i standby-läge.

Pass-through-källa

Väljer HDMI-anslutningen som tar emot HDMI-signaler när den är i standby.

Senaste
(Standard):

Den senast använda ingångskällan går in i standby-läget.

CBL/SAT / DVD /
Blu-ray / Game /
AUX1 / AUX2 /
Media Player / CD∗:

Skicka igenom den valda ingångskällan.

“Pass-through-källa” kan anges när någon av HDMI-anslutningarna har tilldelats “CD” som ingångskälla i inställningen “Ingångstilldelning”. länk

“Pass-through-källa” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställd på “På” eller “HDMI pass-through” är inställd på “På”. (HDMI pass-throughlänk, HDMI-styrninglänk)

Välj källa via fjärrk.

Ställ in om du vill tillåta att denna enhet slås på av ingångsväljaren på fjärrkontrollen när denna enhet är i standby.

Ström på + käll
(Standard):

Strömmen till denna enhet slås på och ingångskällan ändras.

Välj end. Källa:

HDMI-ingångskällan ändras medan denna enhet är i standby. Enhetens strömindikator blinkar när ingångsväljaren på fjärrkontrollen trycks.

“Välj källa via fjärrk.” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställd på “På” eller “HDMI pass-through” är inställd på “På”. (HDMI pass-throughlänk, HDMI-styrninglänk)

HDMI-styrning

Du kan koppla ihop funktioner med enheter som är anslutna till HDMI och som är kompatibla med HDMI-styrning.

På:

Använda HDMI-styrning-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte HDMI-styrning-funktionen.

Om du använder HDMI-styrning-funktionen sk du ansluta en TV som är kompatibel med HDMI-styrning till HDMI MONITOR 1-anslutningen.

Se användarmanualen för varje ansluten komponent för att kontrollera inställningarna.

För information om HDMI-styrning-funktionen, se “HDMI-styrning-funktion”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “HDMI-styrning” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

ARC

På TV:n som har anslutits till HDMI MONITOR 1-anslutningen väljer du om du vill ta emot ljud från TV:n via HDMI.

På:

Använda ARC-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte ARC-funktionen.

Du kan justera klockan på den här enheten med TV-fjärrkontrollen.

Om funktionen används måste TV:n vara kompatibel med ARC (Audio Return Channel) och ha HDMI-styrning-funktionen aktiverad.

Om “HDMI-styrning” är vald till “På” ändras “ARC”-inställningen automatiskt till “På”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “ARC” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

Om du använder en TV som är kompatibel med eARC-funktionen kan du spela upp ljud via högtalaren som är ansluten till enheten, oavsett vilka inställningar för “ARC” som har valts i menyn.

Byt till TV Audio

Ställer in automatisk växling till “TV Audio”-ingången när en TV ansluten via HDMI sänder ett lämpligt CEC-kontrollkommando till den här enheten.


(Standard):

Välj “TV Audio”-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.

Av:

Välj inte “TV Audio”-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.

“Byt till TV Audio” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Avstängning

Kopplar ihop enhetens standby-läge till extern utrustning.

Alla
(Standard):

Om strömmen till en ansluten TV stängs av, oberoende av ingångskälla, aktiveras standby automatiskt för den här enheten.

Video:

När du har valt en ingångskälla som har tilldelats antingen “HDMI”“COMP” eller “VIDEO” aktiveras standby automatiskt på enheten när du stänger av TV:n. länk

Av:

Den här enheten kan inte kopplas till TV:ns strömförsörjning.

“Avstängning” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Energibesparing

Om “TV-högtalare” är valt som ljudutgång på din TV aktivera standby-läget automatiskt på den här enheten för att minska strömförbrukningen.

Funktionen är aktiverad i följande fall.

Om “TV Audio” är vald som ingångskälla på den här enheten

När innehåll spelas upp från en enhet som anslutits via HDMI

På:

Använda Energibesparing-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte Energibesparing-funktionen.

“Energibesparing” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Smartmeny

Den här funktionen kan användas till att konfigurera inställningarna för den här enheten, välja en ingångskälla eller välja radio- och Internet Radio-stationer med TV:ns fjärrkontroll.

På:

Använda Smartmeny-funktionen.

Av:

Använd inte Smartmeny-funktionen.

“Smartmeny” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “Smartmeny” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

Smartmeny-funktionen kanske inte fungerar beroende på hur TV:n har ställts in. I detta fall ställer du in “Smartmeny” på “Av”.

Tillbaka upp