Felsökning

Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem:

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Om steg 1 till 3 ovan inte avhjälper problemet kan en omstart av enheten göra det.
Fortsätt att trycka på enhetens Power Button -knapp till dess att “Restart” visas på skärmen, eller koppla ur och sätt i enhetens nätkabel.

Gå igenom symptomen i detta avsnitt om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om symptomen inte stämmer överens med de som beskrivs här bör du kontakta din återförsäljare då det kan vara fel på den här enheten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till den butik där du köpte den här enheten.

Tillbaka upp