Använda upprepad uppspelning

Tryck på REPEAT Repeat .

Upprepa uppspelning startas.

Upprepningsläget byts varje gång knappen trycks in.

Repeat_1 (Upprepa ett spår):

Enbart 1 spår upprepas.

Repeat_All (Upprepa alla spår):

Alla spår i nuvarande uppspelningsmapp upprepas.

Stäng av upprepning (indikatorn släcks):

Normal uppspelning.

Tillbaka upp