Eget namn

Det egna namnet är namnet på den här enheten som visas i nätverket.

Eget namn

Om du trycker på ENTER kan du ändra Eget namn efter eget önskemål.

Upp till 63 tecken kan anges.

Information om hur du matar in tecken finns på Ange teckenlänk.

Standardinställningen för Eget namn vid första användningstillfället är “NA8005”.

Standard

Återställer eget namn, som har ändrats, till standardinställningen.

Tillbaka upp