Använda upprepad uppspelning

Tryck på REPEAT Repeat .

Det aktuella upprepningsläget indikeras först på displayen.

Upprepningsläget byts varje gång knappen trycks in.

Repeat Off
(Upprepa av):

Läget upprepad uppspelning är inaktiverat.

Repeat One
(Upprepa ett spår):

Filen spelas upp upprepade gånger.

Repeat All
(Upprepa alla spår):

Alla spår i uppspelningsintervallet som har angetts med MODE (Mapp/Alla) spelas upp upprepade gånger.

Tillbaka upp