Spela filer som lagrats på en USB-minnesenhet

Tryck på iPod/USB för att byta ingångskälla till “iPod/USB”.
Anslut USB-minnesenheten till USB-porten. länk
Tryck på “MODE” för att välja “Folder” eller “All”.

Om displayen

När “Folder” har valts

Alla filer i den valda mappen spelas upp.

När “All” har valts

När den valda mappen och filerna har spelats upp spelas alla filer i alla mappar upp.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja fil eller mapp och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja fil och tryck sedan på ENTER.

Uppspelning startar.

Återupptagningsfunktion

Enheten sparar punkten där uppspelningen av en fil pausas.

Om du byter ingångskälla till “iPod/USB” efter att ha bytt till en annan ingångskälla eller startar om efter att ha stängt av enheten återupptas uppspelningen av en USB-minnesenhet från den punkt där uppspelningen pausades.

Återupptagningsfunktionen fungerar även om USB-minnesenheten kopplas loss och sedan kopplas in igen. Om en annan USB-minnesenhet kopplas in tas återupptagningsinformationen bort från den första USB-minnesenheten.

Återupptagningsinformationen kan tas bort om USB-minnesenheten kopplas loss och filer läggs till eller tas bort.

Tryck på Square Black när uppspelningen stoppas om du vill ta bort informationen om återupptagning. “Resume Off” visas.

OBSERVERA

För att spela upp en annan fil när du spelar från en USB-minnesenhet trycker du på White-Arrow-Left för att visa mappträdet, shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja fil som ska spelas upp och sedan ENTER.

Koppla inte loss USB-minnesenheten från enheten medan indikatorn för USB-minneskommunikation blinkar. Om du gör det kan det skada USB-minnesenheten eller filerna som är inspelade på USB-minnesenheten.

Observera att Marantz inte påtar sig något som helst ansvar för problem som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten används tillsammans med en USB-minnesenhet.

USB-användning

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

MODE

Byta till mappuppspelningsläge

Växla mellan lägena “Folder” och “All”.

INFO

Textinformationsfönster

Textinformationen som finns inspelad på mediet visas.

White-Arrow-Left

Gå upp en nivå i filträder

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

Skip-Left , Skip-Right

Hoppa till föregående spår / Hoppa till nästa spår

Skip-Left , Skip-Right (Håll intryckt)

Snabbt framåt / Snabbt bakåt

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning länk

Byter mellan upprepning av alla spår och ett enskilt spår.

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelninglänk

Filer som kan spelas upp

Växla displayen

Tryck på INFO under uppspelning.

Används för att växla mellan titelnamn, artistnamn, albumnamn, filnummer och filformat.

Om filtyperna WAV, AIFF eller DSD spelas upp visas filnamnet, filnumret och filformatet.

Tecken som kan visas på spelaren är följande:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (mellanslag)

Tillbaka upp