Använda slumpmässig uppspelning

Tryck på RANDOM Icon RANDOM .

Det aktuella slumpmässiga uppspelningsläget indikeras först på displayen.

Det slumpmässiga uppspelningsläget byts varje gång knappen trycks in.

Random Off
(Slumpvalsläge av):

Stoppa slumpmässig uppspelning.

Random On
(Slumpvalsläge på):

Alla spår i uppspelningsintervallet som angetts med MODE (Mapp/Alla) spelas upp i slumpmässig ordning.

Tillbaka upp