Usuwanie treści dodanych do ulubionych

Naciśnij przycisk ONLINE MUSIC.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz opcję “Favorites”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Posługując się przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz element do usunięcia, następnie naciśnij przycisk OPTION.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Usuń z ulubionych”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetlony zostanie komunikat “Ulubiona usunięta”, wybrany element został usunięty z ulubionych.

Po zakończeniu usuwania następuje powrót do poprzedniego ekranu.

powrót do góry