Initiera registrerade förinställningskoder

Håll MAIN och OPTION nedtryckta tills DEV.-, TV- och AVP-indikatorerna på fjärrkontrollen blinkar grönt och släpp sedan.

Tillbaka upp