Uppspelning i ZONE2/ZONE3

Ope ZONE RC037
Tryck på Z2 eller Z3 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Knappen för att välja zon tänds.

Tryck på POWER  Power Button för att slå på ZONE2 eller ZONE3.

MULTI ZONE-indikatorn tänds på displayen.

Strömmen till ZONE2 eller ZONE3 kan slås på och av genom att trycka på ZONE2 ON/OFF eller ZONE3 ON/OFF på huvudenheten.

Tryck på knappen för val av ingångskälla för att välja ingångskälla som ska spelas upp.

Ljud-/videosignalen från den valda källan skickas till ZONE2 eller ZONE3.

Du kan även välja ZONE2 eller ZONE3 som ingångskälla genom att trycka på ZONE SELECT och sedan vrida på INPUT SELECTOR.

Justera volymen (ZONE2/ZONE3)

Använd VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse för att justera volymen.

“Max volym” är inställd på “70 (–10 dB)” vid köptillfället. länk

Vrid på VOLUME efter att du har tryckt på ZONE SELECT på huvudenheten när du vill ställa in volymen.

Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning) (ZONE2/ZONE3)

Tryck på MUTE  Silent .

Ljudet dämpas till den nivå som ställts in med “Ljuddämpning” i menyn. länk

Tryck en gång till på MUTE  Silent när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.

Tillbaka upp