Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i nätuttaget. länk

Strömmen stängs av automatiskt.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen. länk

“Automatisk standby” är valt. “Automatisk standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Automatisk standby” ska “Automatisk standby” i menyn väljas till “Av”. länk

Strömmen stängs av och strömindikatorn blinkar rött ungefär varannan sekund.

Skyddskretsen har aktiverats på grund av hög temperatur inuti enheten. Stäng av strömmen och vänta ca en timme tills enheten har svalnat och slå sedan på strömmen igen. länk

Installera om apparaten på ett ställe med bra ventilation.

Strömmen stängs av och strömindikatorn blinkar rött ungefär två gånger per sekund.

Kontrollera högtalaranslutningarna. Skyddskretsen kan ha aktiverats på grund av kortslutna högtalarkablar eller av att en ledare har lossnat och kommit i kontakt med enhetens bakpanel. Koppla loss nätkabeln och åtgärda felet, t.ex. genom att vrida ihop ledarna ordentligt eller reparera kontakten, och återanslut sedan ledaren. länk

Sänk volymen och slå på strömmen igen. länk

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta vårt kundcenter.

Strömmen till den här enheten stängs inte av när du trycket på strömbrytaren. “ZONE2 On” eller “ZONE3 On” visas på skärmen.

Strömmen i ZONE2 eller ZONE3 är på. För att stänga av strömmen till den här enheten (standby) trycker du antingen på ZONE2 ON/OFF-knappen eller ZONE3 ON/OFF-knappen på huvudenheten eller på fjärrkontrollens ZONE SELECT-knapp för att välja en “ZONE2” eller “ZONE3”. Tryck sedan på POWER  Power Button -knappen på fjärrkontrollen.

Tillbaka upp