Ustawienia wyjścia

Określa ustawienia dla wyjścia wideo.

Opcję tę można ustawić, jeżeli do każdego źródła sygnału przypisana jest opcja “HDMI”, “COMP” lub “VIDEO”link.

“Rozdzielczość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” można wybrać, gdy dla “Skaler i/p” wybrana jest opcja inna niż “Wył.”.

Nie można ustawić opcji “Ustawienia wyjścia”, jeśli na wejście podawane są sygnały 4K.

Ustawienia “Konwersja video”, “Skaler i/p”, “Rozdzielczość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Tryb video

Skonfiguruj metodę przetwarzania wideo, aby dopasować do rodzaju materiału wideo.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatyczne przetwarzanie video w oparciu o informację zawartą w sygnale HDMI.

Gry:

Zawsze przetwarzaj video stosownie do gier. Zminimalizuj opóźnienie wideo, gdy wideo jest opóźnione w stosunku do operacji na przyciskach kontrolera konsoli do gier.

Film:

Wykonaj przetwarzanie obrazu odpowiednie dla zawartości innej niż gry.

Jeśli “Tryb video” ustawiony jest na “Automatyczna”, tryb przełączany jest zgodnie z zawartością sygnału wejściowego.

Konwersja video

Sygnał wejściowy wideo jest konwertowany automatycznie stosownie do podłączonego telewizora. (Funkcja konwersji wideolink)

Włącz
(Domyślne):

Sygnał wejściowy wideo będzie przetwarzany.

Wył.:

Sygnał wejściowy wideo nie będzie przetwarzany.

Skaler i/p

Ustaw sygnał wejściowy wideo, który ma być poddany przetwarzaniu skalowania.
Skaler i/p przekonwertuje rozdzielczość sygnału wejściowego wideo na wartość ustawioną w “Rozdzielczość”. link

Jeżeli źródło sygnału ustawiono na opcję inną niż “iPod/USB” lub “Online Music”

Analogowe
(Domyślne):

Użyj funkcji skalowania dla sygnałów HDMI video.

Analogowe i HDMI:

Użycie funkcji i/p dla analogowych sygnałów video i dla sygnałów video HDMI.

HDMI:

Użyj funkcji skalowania dla sygnałów HDMI video.

Wył.:

Funkcja skalowania nie jest stosowana.

Jeżeli źródło sygnału ustawiono na opcję “iPod/USB” lub “Online Music”

Włącz
(Domyślne):

Użyj funkcji skalowania.

Wył.:

Funkcja skalowania nie jest stosowana.

Dla źródeł sygnału wejściowego, dla którego przypisane jest złącze wejściowe HDMI, można ustawić “Analogowe i HDMI”.

Każdy z parametrów może być ustawiony zależnie od przypisanego źródła sygnału wejściowego.

Ta funkcja nie działa, gdy sygnał wejściowy to “x.v.Color”, 3D, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color lub rozdzielczości komputerowe.

Rozdzielczość

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej. Parametr “Rozdzielczość” można ustawić niezależnie dla wyprowadzania sygnału HDMI z analogowego sygnału wejściowego video oraz z wejścia HDMI.

Automatyczna
(Domyślne):

Liczba pikseli obsługiwana przez odbiornik TV podłączony do wyjścia HDMI MONITOR OUT wykrywana jest automatycznie, po czym ustawiana jest odpowiednia rozdzielczość.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz / 4K / 4K(60/50) :

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej.

Jeżeli funkcja “Skaler i/p” ustawiona jest na “Analogowe i HDMI”, to rozdzielczość zarówno analogowego sygnału wejściowego video, jak i sygnału wejściowego HDMI, może być ustawiona. link

Przy ustawieniu “1080p:24Hz”, można oglądać obrazy jak ze źródeł filmowych (24 Hz). Dla źródeł video oraz źródeł mieszanych zalecamy ustawienie rozdzielczości na “1080p”.

Nie ma możliwości konwersji sygnału 50 Hz na 1080p/24Hz. Jest to wyprowadzane z rozdzielczością 1080p/50Hz.

Tryb progresywny

Ustawienie odpowiedniego trybu konwersji do sygnału progresywnego dla źródła sygnału video.

Automatyczna
(Domyślne):

Rozpoznawany jest sygnał video i automatycznie ustawiony jest odpowiedni tryb.

Video:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video.

Video i Film:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video oraz odtwarzania materiału video o zapisie 30-klatkowym.

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na “Wył.”. link

Format obrazu

Ustawienie współczynnika kształtu sygnału video wyprowadzanego przez gniazda HDMI.

16:9
(Domyślne):

Sygnał wyprowadzany jest w formacie ekranu 16:9.

4:3 :

Wyjście jest w formacie 4:3 z czarnymi pasami z boków ekranu telewizora 16:9. (z wyjątkiem wyjścia 480p/576p)

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na “Wył.”. link

powrót do góry