Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Strömmen slås inte på.

Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget. länk

Enheten är i standbyläge. Tryck på enhetens Power Button -knapp eller på fjärrkontrollens CD Power Button -knapp. länk

Strömmen stängs av automatiskt.

Insomningstimern är inställd. Slå på strömmen igen. länk

“Auto-standby” är valt. “Auto-standby” aktiveras efter en viss tids inaktivitet. För att deaktivera “Auto-standby” ska “Auto-standby” i menyn väljas till “Av”. länk

När strömmen är påslagen blinkar skyddskretsindikatorn orange.

Skyddskretsen har aktiverats på grund av ett fel i den interna strömförsörjningen. Koppla ur och koppla sedan in strömkabeln i enheten igen.

Tillbaka upp