Przywracanie ustawień fabrycznych

Należy wykonać poniższą procedurę, jeżeli wskazania wyświetlacza są nieprawidłowe lub, gdy nie można przeprowadzać operacji.

Różne ustawienia zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych. Ponownie skonfiguruj ustawienia.

Po przełączeniu urządzenia w tryb czuwania.
Naciśnij przycisk Power Button , naciskając jednocześnie shirosankaku-Reverse i Skip-Left na urządzeniu.

Wyświetlane jest wskazanie “Initialized”.

Jeżeli w kroku 2 wskazanie “Initialized” nie zostanie wyświetlone, to zacznij wszystko od początku od czynności 1.

UWAGA

Przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień zajmuje około 90 sekund. Wyłączając zasilanie, nie odłączaj wtyczki zasilania przez około 90 sekund po wyświetleniu komunikatu “Initialized”.

powrót do góry