Spela CD- och Super Audio CD-skivor

Tryck på CD för att byta ingångskälla till “CD”.
Tryck på Button_Triangle Underline Mz för att sätta i en skiva. länk

Du kan även öppna/stänga skivfacket genom att trycka på Button_Triangle Underline Mz på enheten.

Du kan även stänga skivfacket genom att trycka på Button_PlayPause Mz . Uppspelning startar då automatiskt.

Tryck på OPTION vid uppspelning av en Super Audio CD-skiva för att ställa in uppspelningsskikt.

STEREO
(Standard):

Spelar upp 2-kanalsområdet på Super Audio CD.

MULTI:

Spelar upp flerkanalsområdet på Super Audio CD.

Den analoga utsignalen från den här enheten mixas ned till 2-kanalssignaler.

CD:

Spelar upp CD-skikt från Super Audio CD.

Om denna åtgärd inte utförs börjar avläsningen automatiskt baserat på det uppspelningsskikt som är topprioriterat i inställningarna. länk

Tryck på Button_PlayPause Mz .

Triangle Right -indikatorn lyser på displayen. Uppspelning startar.

OBSERVERA

Placera inte några främmande föremål i skivfacket. Detta kan skada facket.

Skjut inte in Skivbricka för hand när strömmen är avslagen. Detta kan skada facket.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Button_PlayPause Mz

Avspelning / Paus

Button_Square White Mz

Stopp

Button_Skip Left Mz Button_Skip Right Mz

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Tryck på och håll ned) snabbt bakåt / snabbt framåt

0 – 9

Välj spår

RANDOM Button_RANDOM Mz

Slumpmässig uppspelning

REPEAT Button_REPEAT Mz

Upprepad uppspelning

Byter mellan upprepning av alla spår och ett enskilt spår.

INFO

Växling av tidsdisplay

Växla mellan spelad tid för aktuellt spår, återstående tid för aktuellt spår och återstående tid för alla spår.

Den tid som visas på den här enheten kan skilja sig från verklig tid eftersom den beräknas genom att runda ner till närmaste sekund.

Textinformation som finns inspelad på Super Audio CD-skivan visas på displayen.

OPTION

Växla uppspelningsskikt för Super Audio CD-skivan

Växla displayen

Tryck på INFO.

Visar text- och tidsinformation som har lagrats på mediet.

Textinformation visas endast för Super Audio CD.

Tecken som kan visas på spelaren är följande:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = (mellanslag)

Skivor som kan spelas upp

Spela upp ett visst spår (Direktsökning)

Välj 0 – 9 för att välja spår.

Bracket Open Exempel Bracket Close

Spår 4: Tryck på 4 om du vill välja spår 4.

Spår 12: Tryck på 1 och 2 i snabb följd för att välja spår 12.

Spåret du väljer aktiveras ungefär 1,5 sekund efter att du har tryckt på knapparna. För att välja ett tvåsiffrigt spår ska du trycka in båda sifferknapparna i tät följd.

Tillbaka upp