Felsökning

Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem.

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Används enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom kontrollpunkterna i nedanstående tabell om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om du inte kan rätta till felet kan det vara något fel på apparaten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till butiken.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget.

Enheten är i standby-läge. Tryck på Power Button CD-knappen på fjärrkontrollen.

Automatiskt standby-läge är inställt. I det automatiska standby-läget ställs enheten i standby när den inte har använts på ungefär 30 minuter. Ange “Auto Standby” på menyn till “Off” om du vill stänga av det automatiska standby-läget.

Den anslutna USB-minnesenheten stöds inte. Använd en USB-minnesenhet som har en driftström på mindre än 1 A.

Enheten behöver mer ström än USB-enheten kan tillföra. Tryck på Power Button på enheten för att stänga av strömmen, avlägsna USB-minnesenheten och slå sedan på strömmen igen.

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i en 30° vinkel.

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus .

Enhetens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning eller liknande). Flytta enheten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Tryck på REMOTE MODE CD-knappen för att växla fjärrkontrolläge till “CD”.

När du använder den här enheten fristående ska knappen stå på “INTERNAL”.

Inget visas på enhetens display

Tryck på DISPLAY-knappen för att aktivera displayen.

Inget ljud hörs

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera förstärkarens funktioner och gör justeringar om så behövs.

Vid anslutning till en enhet som har ingångar för digitalt ljud, ställ in “Digital Out” till “On”.

Den digitala ljudutsignalen avbryts vid uppspelning av HD-skikt av Super Audio CD-skivor eller en fil med DSD-signal eller linjär PCM-signal med en samplingsfrekvens på 352,8 kHz eller högre.

Om du använder hörlurar ska du kontrollera att “Phones” är inställt till “On” i menyn. Ljud matas inte ut via hörlursuttaget om “Off” är inställt.

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Ljudet kan hoppa under uppspelning av en CD-R/CD-RW med högupplösta ljudkällor.

Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att själva skivan är av dålig kvalitet. Använd en skiva som är korrekt inspelad.

Ljudet kan avbrytas om överföringshastigheten från USB-minnesenheten är låg.

Starta inga andra program än uppspelningsprogrammet när du spelar upp musik från datorn.

Ljudet kan störas beroende på vilken maskin- eller programvarukonfiguration som används på datorn.

Förväntat ljud hörs inte

Byt “HP AMP Gain” till “Middle” eller “High” om du använder hörlurar med hög impedans eller låg känslighet.

Det går inte att spela upp skivor

Skivan är smutsig eller repad. Rengör skivan eller sätt i en annan skiva.

Skivor som ska spelas upp måste först finaliseras. Använd en finaliserad skiva.

Detta kan bero på dålig inspelningskvalitet eller att själva skivan är av dålig kvalitet. Använd en skiva som är korrekt inspelad.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

“ No Disc” visas om skivan är felvänd eller om det inte finns någon skiva i skivfacket.

“Unsupported” visas om du sätter i en skiva som inte kan spelas.

PC- eller Mac-filer kan inte spelas upp

Återanslut USB-kabeln till USB-porten på din dator. Om enheten fortfarande inte identifieras efter återanslutning ska en annan USB-port användas.

Starta om din dator.

Kontrollera operativsystemet på din dator.

Om du använder Windows på din dator måste en dedikerad drivrutin installeras.

Välj den här enheten som uppspelningsenhet under datorns ljudinställningar.

När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas “Unlock”.

“Unsupported” visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten. Kontrollera inställningarna på datorn eller i uppspelningsprogrammet.

Om datorn som du använder är “macOS” ska du kontrollera om formatet “SA-KI RUBY/SA-12” har ställts in under “384000,0 Hz” med “Ljud-/MIDI-inställningar”.

Ljud från digitala enheter kan inte spelas upp (Koaxial/Optisk)

När digitala ljudsignaler inte kan identifieras visas “Unlock”.

“Unsupported” visas när ljudsignalerna som matas in inte stöds av den här enheten. Kontrollera formatet för ljudsignalen från din digitala enhet.

Bitlängden som visas för filer som spelas upp från en dator eller en extern enhet skiljer sig från bitlängden som visas på den här enheten

Bitlängden som visas är antalet bitar som matas in i den här enhetens D/A-omvandlare. För en 24-bitars fil är det möjligt att 16-bitars data överförs. I detta fall visas 16-bitar.

USB-minnesenheter kan inte spelas

Den här enheten kanske inte känner igen USB-minnesenheten på grund av dålig anslutning, osv. Se till att den är ordentligt ansluten genom att till exempel koppla loss och anslutna USB-minnesenheten igen.

Det finns stöd för USB-minnesenhet med masslagringskapacitet.

Den här enheten stöder inte anslutning via en USB-hubb. Anslut USB-minnet direkt till USB-porten.

USB-minnesenheten ska vara formaterad i FAT16 eller FAT32.

Det är inte säkert att alla USB-minnesenheter fungerar. Vissa USB-minnesenheter kan inte identifieras. När du använder en bärbar hårddisk som är kompatibel med USB-anslutning och som kräver ström från en nätadapter ska du använda nätadaptern som medföljer hårddisken.

Om filtypen inte stöds av den här enheten visas inte filen.

Enheten kan visa filstrukturer med upp till 8 nivåer, upp till 1 000 mappar och upp till 2 000 filer i 1 mapp. Ändra USB-minnesenhetens mappstruktur.

När det finns flera partitioner på USB-minnesenheten visas endast filerna på den första partitionen.

Filerna har skapats i ett format som inte stöds av den här enheten. Kontrollera vilka format som stöds av enheten.

Kopieringsskyddade filer kan inte spelas på denna apparat.

Om en fil inte kan spelas visas “Unsupported” och nästa fil spelas upp.

När innehåll som har skapats med Mac OS X kopieras till en USB-minnesenhet så kopieras allt innehåll, inklusive dolda filer. Trots att ändelsen för filen är densamma som ändelsen för innehållet, så är detta inte innehållet. Ta bort denna fil via ett annat operativsystem, exempelvis Windows.

Textinformationen på en USB-minnesenhet visas inte på rätt sätt

Tecken som inte kan visas har använts. Tecken som inte kan visas med denna apparat ersätts med “.” (punkt).

Tillbaka upp