AUTO STBY (Auto Standby)

Ange om enheten automatiskt ska gå till standby-läge när det inte funnits någon ingångssignal eller användning under 30 minuter.

ON
(Standard):

Aktivera automatiskt standbyläge.

OFF:

Inaktivera automatiskt standbyläge.

Displayen visar kvarvarande tid i tre minuter innan enheten går till standby-läge.

Vid F.C.B.S.-anslutning aktiveras automatiskt standby-läge endast på masterenheten med ID 1. Om masterenheten med ID 1 används utan ljudsignal ställer du in automatiskt standbyläge på av.

Tillbaka upp