Felsökning

Börja med att kontrollera följande om det uppstår något problem:

Är anslutningarna riktigt gjorda?
Använd apparaten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning?
Fungerar de olika komponenterna rätt?

Gå igenom symptomen i detta avsnitt om apparaten inte fungerar på rätt sätt.

Om symptomen inte stämmer överens med de som beskrivs här bör du kontakta din återförsäljare då det kan vara fel på den här enheten. Dra i så fall omedelbart ur stickproppen ur vägguttaget och vänd dig till den butik där du köpte den här enheten.

Strömmen slås inte på / Strömmen stängs av

Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt i nätuttaget.

Automatiskt standbyläge är aktiverat. När det har gått ungefär 30 utan ljud på ingångssignalen och utan att den här enheten har använts går den automatiskt in i standbyläget. Ställ in “AUTO STBY” på menyn till “OFF” om du vill inaktivera det automatiska standby-läget.

Skyddskretsen har aktiverats på grund av hög temperatur inuti enheten. Stäng av strömmen och vänta ca en timme tills enheten har svalnat och slå sedan på strömmen igen.

Installera om apparaten på ett ställe med bra ventilation.

Kontrollera högtalaranslutningarna. Skyddskretsen kan ha aktiverats på grund av kortslutna högtalarkablar eller av att en ledare har lossnat och kommit i kontakt med enhetens bakpanel. Koppla loss nätkabeln och åtgärda felet, t.ex. genom att vrida ihop ledarna ordentligt eller reparera kontakten, och återanslut sedan ledaren.

Sänk volymen och slå på strömmen igen.

Förstärkarkretsen i den här enheten fungerar inte. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget och kontakta vårt kundcenter.

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier.

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i en 30° vinkel.

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus .

Apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Tryck på REMOTE MODE AMP-knappen för att byta fjärrkontrolläge till “AMP”.

Inget ljud hörs

Kontrollera anslutningarna till alla enheter.

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar.

Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa.

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts.

Justera volymen.

Avaktivera ljuddämpningen.

Inget ljud hörs från högtalarna när hörlurar är anslutna.

Förväntat ljud hörs inte

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna.

Justera vänster och höger kanalbalans.

Kontrollera att vänster och höger högtalare är anslutna till rätt högtalaranslutningar.

Ljudet avbryts eller ljudstörningar hörs

Justera till ett lämpligt nåltryck.

Kontrollera nålspetsen.

Byt pickupen.

Kontrollera att skivspelaren är rätt ansluten.

En TV eller AV-enhet som finns i närheten av skivspelaren kan påverka ljudkvaliteten. Ställ skivspelaren så långt som möjligt från en TV eller annan AV-enhet.

Installera skivspelaren och högtalarna så långt som möjligt från varandra.

Vibrationerna från högtalarna överförs till spelaren via golvet. Använd kuddar eller dyl. för att absorbera högtalarnas vibrationer.

Om två inspelningsenheter är anslutna till enheten ska strömmen till båda inspelningsenheter vara påslagen under inspelning. Om endast en av inspelningsenheterna har strömmen påslagen kan den avstängda inspelningsenheten leda till att ljudet som spelas in på den andra inspelningsenheten förvrängs, beroende på typ av inspelningsenhet.

Tillbaka upp