Procedur för högtalarinställning (Audyssey®-inställningar)

Pict Audyssey Procedure
Anslut mikrofonen för ljudkalibrering till det medföljande mikrofonstativet eller annat stativ och montera dessa på din främsta avlyssningsposition.

När du monterar mikrofonen för ljudkalibrering ska spetsen riktas mot taket och höjden ska vara den samma som lyssnarens öron då den sitter ner.

Om du använder en subwoofer som klarar av följande inställningar, väljer du inställningarna nedan.

Vid användning av en subwoofer med ett direktläge

Ställ in direktläget på ”På” och inaktivera volymjusteringen och inställningen för delningsfrekvens.

Vid användning av en subwoofer utan ett direktläge

Gör följande inställningar:

Volym : i positionen klockan 12

Delningsfrekvens : Maximal/högsta frekvens

Lågpassfilter : Av

Standby-läge : Av

Anslut mikrofonen för inställning och mätning till SETUP MIC-uttaget på den här enheten.
Ope SetupMIC A74
GUI AudysseySetup3 7013U
Välj “Starta” och tryck på ENTER.

Med Audyssey®-inställningar kan du även göra följande inställningar.

Först.tilldelning

Signalerna från högtalaranslutningarna SURROUND BACK, HEIGHT1, HEIGHT2 och HEIGHT3/FRONT WIDE kan växlas enligt högtalarmiljö. (Först.tilldelninglänk)

Välj kanal

Om kanaler som inte ska användas ställs in i förväg hoppas mätningen för den inställda kanalen över och mätningen kan klaras av snabbare. Du kan också ändra antalet bakre surroundhögtalare och subwoofers.

Inställn. av Dolby-högt.

Ställ in avståndet mellan Dolby Atmos Enabled-högtalaren och taket.

Detta kan ställas in vid användning av de främre Dolby Atmos Enabled-, surround Dolby Atmos Enabled- eller bakre Dolby Atmos Enabled-högtalarna.

Följ instruktionerna på skärmen och tryck på “Nästa” för att gå vidare.
När följande skärm visas väljer du “Starta test” och trycker sedan på ENTER.

Påbörja mätningen på den första positionen.

GUI AudysseySetup6 S7

Mätningen tar några minuter.

OBSERVERA

Om “Varning!” visas på TV-skärmen:

Gå till Felmeddelandenlänk. Kontrollera alla relaterade poster och utför de nödvändiga procedurerna.

Om volymnivån för subwoofern inte är lämplig visas ett felmeddelande. Se “Nivåfelmeddelande för subwoofer och hur du gör en justering” länk.

När den detekterade högtalaren visas väljer du “Nästa” och trycker sedan på ENTER.
GUI AudysseySetup7 S7
Flytta mikrofonen för inställning och mätning till position 2, välj “Fortsätt” och tryck därefter på ENTER.

Mätningen av den andra punkten påbörjas.

Du kan mäta från upp till åtta olika positioner.

GUI AudysseySetup8 6013N

Avsluta Audyssey®-inställningar

Tryck på BACK för att visa popupskärmen.
Tryck på White-Arrow-Left för att välja “Ja”, tryck därefter på ENTER.
Upprepa steg 8, och mät positionerna 3 till 8.

Tryck på White-Arrow-Left och välj “Klar” om du vill hoppa över den fjärde och efterföljande avlyssningspositioner. Tryck på ENTER för att fortsätta till steg 11.

Välj “Fortsätt”, tryck sedan på ENTER.
GUI AudysseySetup10 S7

Starta analys och lagring av mätningsresultaten.

Analysen tar flera minuter att genomföra.
Ju fler högtalare och mätpositioner det finns, desto längre tid tar det att utföra analysen.

OBSERVERA

Stäng inte av strömmen under tiden mätningsresultaten sparas.

Gör inställningarna för Audyssey Dynamic EQ® och Audyssey Dynamic Volume®.

Följande skärm visas under analysen. Konfigurera inställningarna efter ditt tycke.

GUI AudysseySetup12 S75

Dynamic EQ ändrar frekvensresponsen för att motsvara rummets ljudkaraktäristik och mänsklig hörsel så att ljuden hörs även vid låg volym.
Detta rekommenderas om du använder enheten med låg volym, t.ex. om du tittar på en film eller ett TV-program mitt i natten.

Dynamic Volume justeras den utgående volymen till den optimala nivån medan nivån för det ingående ljudet till enheten konstant övervakas.
Optimal volymkontroll utförs automatiskt utan någon förlust i den dynamiska kraften eller klarheten i ljudet då, till exempel, volymen plötsligt ökas för reklamavbrott i mitten av TV-program.

När analysen och lagringen är klar kopplar du ur mikrofonen för ljudkalibrering ur SETUP MIC-uttaget på huvudenheten och trycker sedan på “Nästa”.
GUI AudysseySetup13 S7

När du utför Audyssey®-konfigurationen för första gången sparas mätdata automatiskt på “Förval 1” under “Högtalarförval”.

Om Audyssey®-konfigurationen redan har utförts visas följande “Högtalarförval”-alternativskärm.

GUI AudysseySetup14 S75

Se “Högtalarförval” för mer information om Högtalarförval-funktionen. länk

Välj “Information” och tryck på ENTER för att bekräfta mätningsresultaten.

Subwoofers kan mäta ett större avstånd än det aktuella avståndet på grund av ökad elektrisk försening som är vanlig i subwoofers.

OBSERVERA

Aktivera inte nya högtalare i högtalarkonfigurationsmenyn efter utförd Audyssey®-konfiguration. Om dessa ändras ska Audyssey®-konfigurationen göras om för att konfigurera optimala equalizerinställningar.

Tillbaka upp