Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet

För att lyssna på musik från en Bluetooth-enhet på den här enheten måste Bluetooth-enheten först sammankopplas med den här enheten.

När en Bluetooth-enhet har sammankopplats behöver den inte sammankopplas igen.

Tryck på Bluetooth för att byta ingångskälla till “Bluetooth”.

Vid första starten går den här enheten automatiskt in i sammankopplingsläget och “Pairing” visas på enhetens skärm.

Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.
Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

När sammankopplingen är slutförd visas enhetsnamnet på den här enhetens skärm.

Anslut Bluetooth-enheten när “Pairing” visas på enhetens skärm. Utför anslutningen med Bluetooth-enheten i närheten av den här enheten (ungefär 1 m).

Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

Bluetooth-enheten kan styras med fjärrkontrollen till den här enheten.

Nästa gång “Bluetooth” väljs som ingångskälla ansluter den här enheten automatiskt till den senaste Bluetooth-enhet som anslöts.

Om “Marantz M-CR412” inte visas på Bluetooth-enhetens skärm ska du söka efter enheter på Bluetooth-enheten.

Ange “0000” när du blir ombedd om ett lösenord på Bluetooth-enhetens skärm.

Engelska bokstäver, siffror och vissa symboler visas. Inkompatibla tecken visas som “.” (punkt).

OBSERVERA

Sammankopplingsläget för den här enheten varar i ungefär 5 minuter. Om sammankopplingsläget på den här enheten är avslutat innan sammankopplingen är utförd försöker du igen från steg 1.

Den här enheten kan inte sammankopplas med Bluetooth-enheter med annat lösenord än “0000”.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

OBSERVERA

För att styra Bluetooth-enheten med den här enhetens fjärrkontroll måste Bluetooth-enheten stödja AVRCP-profilen.

Det finns ingen garanti för att fjärrkontrollen till den här enheten fungerar med alla Bluetooth-enheter.

Beroende på vilken sorts Bluetooth-enhet det är blir utljudets volym kopplat till volyminställningen på Bluetooth-enheten.

Tillbaka upp