ZON 2-inställningar / ZON 3-inställningar

Anger inställningar för ljuduppspelning i ZONE2 och ZONE3.

Värdena som angetts för “Max volym” och “Volym vid start” visas enligt inställningarna som angetts för volymen “Skala”. länk

Bas

Justera basen.

-10 dB - +10 dB (Standard: 0 dB)

Diskant

Justera diskanten.

-10 dB - +10 dB (Standard: 0 dB)

Högpassfilter

Utför inställningar för att filtrera låg bas och reducera basdistorsion.

På:

Basen dämpas.

Av
(Standard):

Basen dämpas inte.

Vänster kanalnivå

Justera utnivån i vänster kanal.

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

Höger kanalnivå

Justera utnivån i höger kanal.

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

Kanal

Välj om uppspelning ska vara i stereo eller mono.

Stereo
(Standard):

Stereouppspelning.

Mono:

Monouppspelning.

HDMI Audio(endast ZONE2)

Väljer ljudsignalformat för uppspelning av en HDMI-källa i ZONE2.

Through
(Standard):

HDMI-ljudsignalen skickas genom den här enheten till enheten i ZONE2.

PCM:

HDMI-ljudsignalingången till enheten konverteras till en PCM-signal som kan spelas upp genom ZONE2 PRE OUT-uttagen eller högtalaruttagen.

Volymnivå

Ställ in nivån på volymen.

Reglerbar
(Standard):

Volymen kan ställas in.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Volymen är fast på den önskade nivån. Volymen kan inte ställas in med fjärrkontrollen.

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “ –79.5 dB - 18.0 dB”. länk

Max volym

Bestäm en inställning för max volym.

60 – 80 (–20 dB – 0 dB)
(Standard : 70 (-10 dB))

Av:

Ställ inte in maximal volym.

Detta kan ställas in när “Volymnivå” är inställt på “Reglerbar”. länk

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “ –79.5 dB - 18.0 dB”. länk

Volym vid start

Bestäm vilken volym som ska användas när strömmen slås på.

Senaste
(Standard):

Använd samma volym som då strömmen senast stängdes av.

Tyst:

Ljudet är alltid avstängt när strömmen slås på.

1 – 98
(–79 dB – 18 dB):

Volymen justeras till den inställda nivån.

Detta kan ställas in när “Volymnivå” är inställt på “Reglerbar”. länk

dB-värdet visas när “Skala”-inställningen är “ –79.5 dB - 18.0 dB”. länk

Ljuddämpning

Sestäm hur mycket ljudet ska dämpas när ljuddämpningsfunktionen aktiveras.

Full
(Standard):

Ljudet stängs av helt.

-40 dB:

Ljudet dämpas med 40 dB.

-20 dB:

Ljudet dämpas med 20 dB.

Tillbaka upp