Spela filer som lagrats på en USB-minnesenhet

Koppla in ett USB-minne i USB-porten på baksidan.

När du ansluter en USB-minnesenhet till USB-porten byts ingångskällan automatiskt till “USB Music”.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja mappen som ska spelas upp och tryck på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja filen som ska spelas upp och tryck på ENTER.

Uppspelning börjar.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Tryck på och håll ned) snabbt bakåt / snabbt framåt

White-Arrow-Left

Gå upp en nivå i filträder

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

OPTION

Välj uppspelningsintervall

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning

Växla mellan upprepning av alla spår och upprepning av ett enskilt spår.

INFO

Växlar mellan att visa titelnamn/artistnamn, titelnamn/albumnamn och filnamn på displayen.

För att börja spela upp en annan fil under tiden som en USB-minnesenhet spelas upp trycker du först på White-Arrow-Left för att visa filhierarkin. Använd därefter shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja önskad fil att spela upp och tryck på ENTER.

OBSERVERA

Observera att Marantz inte påtar sig något som helst ansvar för problem som kan uppstå med data på en USB-minnesenhet när enheten används tillsammans med en USB-minnesenhet.

När ett USB-minne kopplas in i enheten läser enheten in alla filer som finns på USB-minnet. Inläsningen kan ta en stund om USB-minnet innehåller ett stort antal mappar och/eller filer.

Byta uppspelningsintervall

Tryck på OPTION.

Uppspelningsintervallet för ett spår kan ställas in.

Mappläge:

Alla filer i den valda mappen spelas upp. “FLD”-indikatorn på displayen tänds.

Läget “Alla”:

Alla filer på USB-minnesenheten spelas upp.

Tillbaka upp