Inställningsprocedur

Aktivera den här enhetens HDMI-styrning-funktion.

Ställ in “HDMI-styrning” på “På”. länk

Sätt på strömmen för all utrustning som är ansluten med HDMI-kabel.
Ställ in HDMI-styrning-funktionen för all utrustning ansluten med HDMI-kabel.

Se användarmanualen för den anslutna enheten för att kontrollera inställningarna.

Utför steg 2 och 3 om någon del av utrustningen kopplas ur.

Ändra TV-ingången till den HDMI-ingång som är ansluten till den här apparaten.
Byt ingångskälla för enheten och kontrollera att videon från en spelare som har anslutits med HDMI blir rätt uppspelad.
När du sätter TV:n i standby-läge, kontrollera att den här enheten också sätts i standby-läge.
OBSERVERA

Vissa funktioner fungerar inte beroende på den anslutna TV:n eller spelaren. Se bruksanvisningen för varje apparat för mer information.

HDMI ZONE2-funktionen är inte kompatibel med HDMI-styrning-funktionen.

När HDMI ZONE2-funktionen används och “HDMI-styrning” på menyn är inställt på “På” är det inte säkert att HDMI ZONE2-funktionen fungerar fullt ut.

Tillbaka upp