Ustawianie trybu Automatyczny stan wstrzymania

Urządzenie można tak skonfigurować, aby przełączało się automatycznie w tryb oczekiwania, jeżeli w ciągu 30 minut użytkownik nie wykona żadnej czynności lub nie zostanie odebrany żaden sygnał wejściowy audio.

Domyślnie jest włączony automatyczny tryb oczekiwania.

Ope Autostandby PM6006
Naciśnij i przytrzymaj SOURCE DIRECT przez 5 sekund lub dłużej, aby włączyć lub wyłączyć.

Kontrolka mocy zmienia się w następujący sposób po każdym włączeniu i wyłączeniu.

Gdy automatyczny tryb gotowości jest włączony: kontrolka mocy mignie trzy razy na czerwono.

Gdy automatyczny tryb gotowości jest wyłączony: kontrolka mocy mignie jeden raz na czerwono.

powrót do góry