Podłączanie i odtwarzanie z komputera (USB-DAC)

Wbudowany przetwornik cyfrowo/analogowy pozwala cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości podczas przesyłania do tego urządzenia plików muzycznych z komputera przez połączenie USB.

Przed podłączeniem urządzenia do komputera za pomocą USB, na komputerze należy zainstalować sterowniki.

Sterownika nie trzeba instalować w systemie Mac OS.

Do odtwarzania plików na komputerze można użyć dowolnego oprogramowania, które jest dostępne do zakupu lub pobrania.

Komputer (zalecany system)

System operacyjny

Windows® Vista, Windows 7 lub Windows 8

System operacyjny Mac OS X 10.6.3 lub nowszy

USB

USB 2.0: USB High speed/USB Audio Class Ver.2.0

DSD jest zarejestrowanym znakiem handlowym.

Microsoft, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Instalowanie dedykowanego sterownika
(tylko system operacyjny Windows)

Instalowanie sterownika

Odłącz kabel USB łączący komputer i urządzenie.

Sterownika nie można zainstalować prawidłowo, jeśli komputer jest połączony z urządzeniem przy użyciu kabla USB.

Jeśli urządzenie i komputer są połączone kablem USB, a komputer został uruchomiony przed rozpoczęciem instalacji, odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer.

Pobierz na komputer PC dedykowany sterownik z sekcji “Download” strony PM7005 w witrynie internetowej firmy Marantz.
Rozpakuj pobrany plik, wybierz 32- lub 64-bitowy plik exe w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows, a następnie kliknij dwukrotnie plik.
Zainstaluj sterownik.
Wybierz język używany podczas instalacji.
Kliknij “OK”.
Zostanie wyświetlone menu kreatora. Kliknij “Next”.
Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania i kliknij opcję “I accept the terms in the license agreement”.
Kliknij “Next”.
Kliknij przycisk “Install” w oknie dialogowym rozpoczęcia instalacji.

Rozpocznie się instalacja. Nie wykonuj żadnych operacji na komputerze do momentu zakończenia instalacji.

W oknie dialogowym zabezpieczeń systemu Windows wybierz opcję “Zawsze ufaj oprogramowaniu z DandM Holdings Inc.”.
Kliknij “Zainstaluj”.
Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk “Finish”.
Wyłącz urządzenie, a następnie połącz urządzenie z komputerem przy użyciu kabla USB (sprzedawany oddzielnie).

Szczegółowe informacje na temat połączeń można znaleźć w rozdziale Podłączanie komputera PC lub Maclink.

Naciśnij przycisk POWER Power Button .

Po włączeniu zasilania urządzenia komputer automatycznie znajdzie to urządzenie i połączy się z nim.

Naciśnij przyciski wyboru źródła (USB-DAC), aby wybrać “USB-DAC” jako źródło sygnału.
Sprawdzanie zainstalowanego sterownika.
Kliknij przycisk “Start”, a następnie opcję “Panel sterowania” na komputerze.

Zostanie wyświetlona lista ustawień panelu sterowania.

Kliknij ikonę “Dźwięk”.

Zostanie wyświetlone okno menu dźwięku.

Sprawdź, czy obok pozycji “Urzadzenie domyslne” widnieje symbol zaznaczenia w części “Cyfrowy interfejs audio” zakładki “Odtwarzanie”.

Jeżeli symbol zaznaczenia widnieje obok innego urządzenia, kliknij “Marantz USB Audio” i “Ustaw domyślne”.

Sprawdzanie wyjścia audio.

Można wysłać sygnał testowy z komputera i sprawdzić wyjście audio funkcji USB-DAC.

Wybierz opcję “Cyfrowy interfejs audio” i kliknij “Właściwości”.

Zostanie wyświetlone okno Digital Audio Interface Properties (Właściwości cyfrowego interfejsu audio).

Kliknij kartę “Zaawansowane”.
Wybierz ustawienie częstotliwości próbkowania i głębi w bitach, które ma zostać zastosowane w odniesieniu do przetwornika cyfrowo/analogowego.

Zaleca się wybranie “2-kanałowe, 24-bitowe, 192000 Hz (Jakość studyjna)”.

Kliknij “Zastosuj”.
Kliknij “Testuj”.

Sprawdź, czy dźwięk emitowany przez urządzenie jest słyszalny na komputerze.

UWAGA

Sterownik dedykowany musi zostać zainstalowany na komputerze przed podłączeniem do niego niniejszego urządzenia. Operacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, jeśli podłączono urządzenie do komputera przed zainstalowaniem dedykowanego sterownika.

W niektórych konfiguracjach sprzętu i oprogramowania współpraca urządzenia z komputerem może nie być możliwa.

Odtwarzanie

Zainstaluj wcześniej żądany odtwarzacz na komputerze.

Użyj portu USB-DAC na panelu tylnym, aby podłączyć to urządzenie do komputera.

Szczegółowe informacje na temat procedury połączenia można znaleźć w rozdziale Podłączanie komputera PC lub Maclink.

Naciśnij przyciski wyboru źródła (USB-DAC), aby wybrać “USB-DAC” jako źródło sygnału.

Zaświeci się wskaźnik sygnału wejściowego “USB-DAC”.

Rozpocznij odtwarzanie w komputerowym oprogramowaniu do odtwarzania.
Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse .
UWAGA

Wskaźnik sygnału wejściowego USB-DAC miga, jeśli urządzenie nie może wykryć częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego.

Pliki, które można odtwarzać

UWAGA

Czynności, takie jak uruchamianie i wstrzymywanie odtwarzania, należy wykonywać na komputerze. W tym czasie nie można używać przycisków tego urządzenia ani pilota.

Głośność i barwę dźwięku również reguluje się na komputerze. Słuchaj muzyki z żądaną głośnością.

Gdy to urządzenie działa jako przetwornik C/A, z głośników komputera nie słychać dźwięku.

Odłączenie komputera od urządzenia podczas odtwarzania muzyki może spowodować zawieszenie się oprogramowania do odtwarzania. Przed odłączeniem urządzenia od komputera należy zamykać oprogramowanie do odtwarzania.

W przypadku wystąpienia błędu na komputerze, odłącz kabel USB i ponownie uruchom komputer.

W celu podłączenia do komputera należy użyć kabla o maksymalnej długości 3 m.

powrót do góry