Ustawienia wyjścia

Określa ustawienia dla wyjścia wideo.

Dostępne, jeśli do każdego źródła wejściowego przypisano “HDMI”, “COMP” lub “VIDEO”. link

“Rozdzielczość”, “Ostrość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” można ustawić, gdy “Skaler i/p” ma inną wartość niż “Wył.”. (Rozdzielczośćlink, Ostrośćlink, Tryb progresywnylink, Format obrazulink)

Nie można ustawić opcji “Ustawienia wyjścia”, jeśli na wejście podawane są sygnały 4K.

Nie można ustawić parametru “Tryb video”, “Skaler i/p”, “Rozdzielczość”, “Ostrość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu”, gdy tryb dźwięku to “IMAX DTS” lub “IMAX DTS:X”. (Tryb videolink, Skaler i/plink, Rozdzielczośćlink, Ostrośćlink, Tryb progresywnylink, Format obrazulink)

Ustawienia “Konwersja video”, “Skaler i/p”, “Rozdzielczość”, “Ostrość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” są zapisywane dla każdego źródła sygnału. (Konwersja videolink, Skaler i/plink, Rozdzielczośćlink, Ostrośćlink, Tryb progresywnylink, Format obrazulink)

Wyjście HDMI Video

Wybór używanych wyjść HDMI.

Auto(dualne)
(Domyślne):

Obecność telewizora podłączonego do złącza HDMI MONITOR 1 lub HDMI MONITOR 2 wykrywana jest automatycznie i stosowane jest właśnie to podłączenie telewizora.

Monitor 1:

Zawsze używany jest telewizor podłączony do złącza HDMI MONITOR 1.

Monitor 2:

Zawsze używany jest telewizor podłączony do złącza HDMI MONITOR 2.

Jeżeli połączone są oba złącza HDMI MONITOR 1 oraz HDMI MONITOR 2, a “Rozdzielczość” ustawiono na “Automatyczna”, to sygnały wyprowadzane są z rozdzielczością zgodną z obydwoma telewizorami. link
Jeśli opcja “Rozdzielczość” w menu nie jest ustawiona na “Automatyczna”, należy ustawić rozdzielczość w “Video” - “HDMI Monitor 1” i “HDMI Monitor 2” na kompatybilną z obydwoma telewizorami. link

Można sprawdzić jaka rozdzielczość jest kompatybilna z odbiornikiem telewizyjnym w “HDMI Monitor 1” i “HDMI Monitor 2”. link

Przy podłączaniu kilku telewizorów Dolby Vision sygnał będzie optymalny tylko dla jednego telewizora. Telewizor podłączony do złącza HDMI MONITOR 1 jest urządzeniem nadrzędnym.

Tryb video

Skonfiguruj metodę przetwarzania wideo, aby dopasować do rodzaju materiału wideo.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatyczne przetwarzanie video w oparciu o informację zawartą w sygnale HDMI.

Gry:

Zawsze przetwarzaj video stosownie do gier. Zminimalizuj opóźnienie wideo, gdy wideo jest opóźnione w stosunku do operacji na przyciskach kontrolera konsoli do gier.

Film:

Wykonaj przetwarzanie obrazu odpowiednie dla zawartości innej niż gry.

Jeśli “Tryb video” ustawiony jest na “Automatyczna”, tryb przełączany jest zgodnie z zawartością sygnału wejściowego.

Konwersja video

Sygnał wejściowy wideo jest konwertowany automatycznie stosownie do podłączonego telewizora. link

Włącz
(Domyślne):

Sygnał wejściowy wideo będzie przetwarzany.

Wył.:

Sygnał wejściowy wideo nie będzie przetwarzany.

Skaler i/p

Ustaw sygnał wejściowy wideo, który ma być poddany przetwarzaniu Skaler i/p.
Skaler i/p przekonwertuje rozdzielczość sygnału wejściowego wideo na wartość ustawioną w “Rozdzielczość”. link

Analogowe
(Domyślne):

Użyj funkcji skalowania dla sygnałów HDMI video.

Analogowe i HDMI:

Użyj funkcji Skaler i/p dla sygnałów wideo analogowych i HDMI.

HDMI:

Użyj funkcji Skaler i/p dla sygnałów wideo HDMI.

Wył.:

Nie używaj funkcji Skaler i/p.

Rozdzielczość

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej. Parametr “Rozdzielczość” można ustawić niezależnie dla wyprowadzania sygnału HDMI z analogowego sygnału wejściowego video oraz z wejścia HDMI.

Automatyczna
(Domyślne):

Liczba pikseli obsługiwana przez odbiornik TV podłączony do wyjścia HDMI MONITOR OUT wykrywana jest automatycznie, po czym ustawiana jest odpowiednia rozdzielczość.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p /
1080p:24Hz /
4K / 4K (60/50):

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej.

Jeżeli funkcja “Skaler i/p” ustawiona jest na “Analogowe i HDMI”, to rozdzielczość zarówno analogowego sygnału wejściowego video, jak i sygnału wejściowego HDMI, może być ustawiona. link

Przy ustawieniu “1080p:24Hz”, można oglądać obrazy jak ze źródeł filmowych (24 Hz). Dla źródeł video oraz źródeł mieszanych zalecamy ustawienie rozdzielczości na “1080p”.

Nie ma możliwości konwersji sygnału 50 Hz na 1080p/24Hz. Jest to wyprowadzane z rozdzielczością 1080p/50Hz.

Ostrość

Uruchamia funkcję zwiększania ostrości obrazu wideo poprawiającego krawędzie obrazów podczas zwiększania jakości wideo do 4K.

Włącz:

Uruchamia funkcję zwiększania ostrości obrazu wideo, zapewniając konturowanie krawędzi obrazu zoptymalizowane do konwertowania standardowego formatu obrazu niższej rozdzielczości na format 4K.

Wył.
(Domyślne):

Powoduje wyłączenie funkcji zwiększania ostrości obrazu wideo.

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na “Wył.”. link

Zalecamy stosowanie opisanej funkcji ostrości tylko przy ustawieniu ostrości telewizora na 0.

Tryb progresywny

Ustawienie odpowiedniego trybu konwersji do sygnału progresywnego dla źródła sygnału video.

Automatyczna
(Domyślne):

Rozpoznawany jest sygnał video i automatycznie ustawiony jest odpowiedni tryb.

Video:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video.

Video i Film:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video oraz odtwarzania materiału video o zapisie 30-klatkowym.

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na “Wył.”. link

Format obrazu

Ustawienie współczynnika kształtu sygnału video wyprowadzanego przez gniazda HDMI.

16:9
(Domyślne):

Sygnał wyprowadzany jest w formacie ekranu 16:9.

4:3 :

Wyjście jest w formacie 4:3 z czarnymi pasami z boków ekranu telewizora 16:9. (z wyjątkiem wyjścia 480p/576p)

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Skaler i/p” nie jest ustawiona na “Wył.”. link

powrót do góry