ZON 2-inställningar

Anger inställningar för ljuduppspelning i ZONE2.

Värdena som angetts för “Max volym” och “Volym vid start” visas enligt inställningarna som angetts för volymen “Skala”. länk

Bas

Justera basen.

-14dB – +14dB (Standard: 0dB)

Diskant

Justera diskanten.

-14dB – +14dB (Standard: 0dB)

Högpassfilter

Utför inställningar för att filtrera låg bas och reducera basdistorsion.

På:

Basen dämpas.

Av
(Standard):

Basen dämpas inte.

Vänster kanalnivå

Justera utnivån i vänster kanal.

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

Höger kanalnivå

Justera utnivån i höger kanal.

-12 dB – +12 dB (Standard : 0 dB)

Kanal

Välj om uppspelning ska vara i stereo eller mono.

Stereo
(Standard):

Stereouppspelning.

Mono:

Monouppspelning.

HDMI Audio

Väljer ljudsignalformat för uppspelning av en HDMI-källa i ZONE2.

Through
(Standard):

HDMI-ljudsignalen skickas genom den här enheten till enheten i ZONE2.

PCM:

HDMI-ljudsignalingången till enheten konverteras till en PCM-signal som kan spelas upp genom ZONE2 PRE OUT-uttagen eller högtalaruttagen.

Volymnivå

Ställ in nivån på volymen.

Reglerbar
(Standard):

Volymen kan ställas in.

1 – 98
(–79.5 dB – 18.0 dB):

Volymen är fast på den önskade nivån. Volymen kan inte ställas in med fjärrkontrollen.

Max volym

Bestäm en inställning för max volym.

60 (-20 dB) / 70 (-10 dB) / 80 (0 dB)
(Standard : 70 (-10 dB))

Av:

Ställ inte in maximal volym.

Detta kan ställas in när “Volymnivå” är inställt på “Reglerbar”. länk

Volym vid start

Bestäm vilken volym som ska användas när strömmen slås på.

Senaste
(Standard):

Använd samma volym som då strömmen senast stängdes av.

Tyst:

Använd alltid ljuddämpning.

1 – 98
(–79.5 dB – 18.0 dB):

Volymen justeras till den inställda nivån.

Detta kan ställas in när “Volymnivå” är inställt på “Reglerbar”. länk

Ljuddämpning

Sestäm hur mycket ljudet ska dämpas när ljuddämpningsfunktionen aktiveras.

Full
(Standard):

Ljudet stängs av helt.

-40 dB :

Ljudet dämpas med 40 dB.

-20 dB :

Ljudet dämpas med 20 dB.

Tillbaka upp