Fast programvara

Söker efter den senaste informationen om uppdateringar och uppgraderingar för den inbyggda programvaran, uppdaterar den inbyggda programvaran och anger visning av meddelanden om uppdateringar och uppgraderingar.

Uppdatera

Uppdatera den här enhetens mjukvara.

Uppdatera:

Starta uppdatering. När uppdateringen startar stängs menyskärmen ned. Förloppet visas på displayen medan uppdateringen pågår.

Den här enheten upprepar automatiskt uppdateringen om den misslyckas. Om uppdateringen misslyckas igen visas ett av följande meddelanden på skärmen. Kontrollera inställningarna och nätverksmiljön om något av följande meddelanden visas på displayen, och utför sedan uppdateringen igen.

Visning

Betydelse

Updating fail

Uppdateringen misslyckades.

Login failed

Kunde inte logga på servern.

Server is busy

Servern är upptagen. Vänta ett tag och pröva igen.

Connect fail

Fel i serveranslutningen.

Download fail

Nedladdning av programmet har misslyckats.

Meddelanden

När den senaste inbyggda programvaran finns tillgänglig visas ett meddelande på TV-skärmen när du slår på TV:n.

Meddelandet visas i ungefär 40 sekunder när strömmen slås på.

Uppdatera


(Standard):

Visa meddelande om uppdatering.

Av:

Visa inte meddelande om uppdatering.

Uppgradera


(Standard):

Visa meddelande om uppgradering.

Av:

Visa inte meddelande om uppgradering.

Lägg till ny funktion

Visa nya funktioner som kan laddas ner till denna enhet och gör en uppgradering.

Uppgraderingspaket:

Visa de delar som kommer att uppgraderas.

Uppgraderingsstatus:

Visa en lista med de extra funktioner som följer med uppgraderingen.

Starta uppgradering:

Utför uppgraderings processen.
När uppgraderingen startar stängs menyskärmen ned. Under uppgraderingen visas den uppgraderingstid som förflutit.

Mer information om uppgraderingar finns på Marantz webbplats.

När proceduren är genomförd visas “Registrerad” på den här menyn och uppgraderingar kan göras. Om proceduren inte har genomförts visas “-------”.
ID-numret som visas på den här skärmen behövs vid genomförandet av proceduren.
ID-numret kan också visas genom att hålla huvudenhetens STATUS och SOUND MODE intryckta i minst 3 sekunder.

Om uppgraderingen misslyckas visas ett felmeddelande som är identiskt med det i “Fast programvara” - “Uppdatera” på displayen. Kontrollera inställningarna och nätverksmiljön och gör uppgraderingen igen.

Observarioner om “Uppdatera” och “Lägg till ny funktion”

För att kunna använda dessa produkter måste du ha de rätta systemkraven och inställningarna för en Internetanslutning. länk

Stäng inte av strömmen förrän uppdateringen eller uppgraderingen är klar.

Det krävs ungefär 1 timme att slutföra uppdateringen/uppgraderingen.

När uppdatering/uppgradering väl har startats, kan du inte använda apparaten förrän uppdatering/uppgradering är klar. Vidare kan det finnas fall där säkerhetskopierade data återställs för parametrar, osv., inställda på denna enhet.

Om uppdateringen eller uppgraderingen misslyckas kan du hålla Power Button på huvudenheten intryckt i mer än 5 sekunder eller koppla ur och sätta i strömsladden. “Update retry” visas på displayen och uppdateringen startar om från punkten där felet inträffade. Kontrollera nätverket om felet kvarstår trots detta.

Information om funktionen “Uppdatera” och “Lägg till ny funktion” visas på Marantz webbplats varje gång sådana planer är fastställda.

Tillbaka upp