HDMI-inställning

Utför inställningar för HDMI ljud-/videoutgångar.

OBSERVERA

När “HDMI-styrning” och “HDMI pass-through” är inställd på “På”, drar det mer standby-ström. (HDMI-styrninglänk, HDMI pass-throughlänk) Om den här enheten inte används under en längre tid bör du dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

Auto läppsynk.

Ställ in automatisk kompensering för tidsskifte mellan ljud och bild.


(Standard):

Ändra automatiskt.

Av:

Ändra inte automatiskt.

HDMI-ljud ut

Välj målkomponent för HDMI-ljud.

AVR
(Standard):

Spela upp genom högtalare anslutna till enheten.

TV:

Spela upp genom TV ansluten till enheten.

När HDMI-kontrollfunktionen är aktiverad prioriteras TV:ns ljudinställning. länk

När strömmen till den här enheten är på och “HDMI-ljud ut” är inställt på “TV” sänds ljudet ut som 2-kanalsljud från HDMI OUT-anslutningen.

HDMI-styrning

Du kan koppla ihop funktioner med enheter som är anslutna till HDMI och som är kompatibla med HDMI-styrning.

På:

Använd HDMI-kontrollfunktionen.

Av
(Standard):

Använd inte HDMI-kontrollfunktionen.

Om du använder HDMI-kontrollfunktionen sk du ansluta en TV som är kompatibel med HDMI-styrning till HDMI MONITOR-anslutningen.

Se användarmanualen för varje ansluten komponent för att kontrollera inställningarna.

För information om HDMI-kontrollfunktion, se “HDMI-kontrollfunktion”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “HDMI-styrning” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

ARC

På TV:n som har anslutits till HDMI MONITOR-anslutningen väljer du om du vill ta emot ljud från TV:n via HDMI.

På:

Använda ARC-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte ARC-funktionen.

Du kan justera klockan på den här enheten med TV-fjärrkontrollen.

Om funktionen används måste TV:n vara kompatibel med ARC (Audio Return Channel) och ha HDMI-kontrollfunktionen aktiverad.

Om “HDMI-styrning” är vald till “På” ändras “ARC”-inställningen automatiskt till “På”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “ARC” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

HDMI pass-through

Väljer hur den här enheten skickar HDMI-signaler till HDMI-utgången i standby-läge.

På:

Skickar vald HDMI-ingång genom den här enhetens HDMI-utgång när den här enheten är i standby-läge.

Av
(Standard):

Inga HDMI-signaler skickas genom den här enhetens HDMI-utgång i standby-läge.

Pass-through-källa

Väljer HDMI-anslutningen som tar emot HDMI-signaler när den är i standby.

Senaste
(Standard):

Den senast använda ingångskällan går in i standby-läget.

CBL/SAT / DVD /
Blu-ray / Game /
AUX1 / AUX2 /
Media Player / CD∗:

Skicka igenom den valda ingångskällan.

“Pass-through-källa” kan anges när någon av HDMI-anslutningarna har tilldelats “CD” som ingångskälla i inställningen “Ingångstilldelning”. länk

“Pass-through-källa” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställd på “På” eller “HDMI pass-through” är inställd på “På”. (HDMI-styrninglänk, HDMI pass-throughlänk)

Byt till TV Audio

Ställer in automatisk växling till “TV Audio”-ingången när en TV ansluten via HDMI sänder ett lämpligt CEC-kontrollkommando till AVR:en.


(Standard):

Välj “TV Audio”-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.

Av:

Välj inte “TV Audio”-ingången automatiskt när ett kommando tas emot från TV:n.

“Byt till TV Audio” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Avstängning

Kopplar ihop enhetens standby-läge till extern utrustning.

Alla
(Standard):

Om strömmen till en ansluten TV stängs av, oberoende av ingångskälla, aktiveras standby automatiskt för den här enheten.

Video:

När du har valt en ingångskälla som har tilldelats antingen “HDMI”“COMP” eller “VIDEO” aktiveras standby automatiskt på enheten när du stänger av TV:n. länk

Av:

Den här enheten kan inte kopplas till TV:ns strömförsörjning.

“Avstängning” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Energibesparing

Om “TV-högtalare” är valt som ljudutgång på din TV aktivera standby-läget automatiskt på den här enheten för att minska strömförbrukningen.

Funktionen är aktiverad i följande fall.

Om “TV Audio” är vald som ingångskälla på den här enheten

När innehåll spelas upp från en enhet som anslutits via HDMI

På:

Använda Energibesparing-funktionen.

Av
(Standard):

Använd inte Energibesparing-funktionen.

“Energibesparing” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

Smartmeny

Den här funktionen kan användas till att konfigurera inställningarna för den här enheten, välja en ingångskälla eller välja radio- och Internet Radio-stationer med TV:ns fjärrkontroll.

På:

Använda Smartmeny-funktionen.

Av:

Använd inte Smartmeny-funktionen.

“Smartmeny” kan ställas in när “HDMI-styrning” är inställt på “På”. länk

OBSERVERA

Om inställningarna för “Smartmeny” har ändrats, stäng av och sätt på strömmen till de anslutna enheterna efter ändringen.

Smartmeny-funktionen kanske inte fungerar beroende på hur TV:n har ställts in. I detta fall ställer du in “Smartmeny” på “Av”.

Tillbaka upp