Uppspelning i ZONE2

Illustration av fjärrkontrollen

Tryck på ZONE2 på fjärrkontrollen för att välja ZONE2 som användningszon.

ZONE2-knappen lyser.

Tryck på POWER  Power Button för att sätta på strömmen till ZONE2.

ZONE2-strömindikatorn på displayen tänds.

Strömmen till ZONE2 kan stängas av eller sättas på genom att trycka på ZONE2 ON/OFF på huvudenheten.

Tryck på knappen för val av ingångskälla för att välja ingångskälla som ska spelas upp.

Ljud-/videosignalen från den valda källan skickas till ZONE2.

När du vill använda huvudenheten för en funktion trycker du på ZONE2 SOURCE. Du byter ingångskälla varje gång du trycker på ZONE2 SOURCE.

Justera volymen (ZONE2)

Använd VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse för att justera volymen.

“Max volym” är inställd på “70 (–10 dB)” vid köptillfället. länk

Vrid på VOLUME efter att du har tryckt på ZONE2 SOURCE på huvudenheten när du vill ställa in volymen.

Dämpa ljudet temporärt (Ljuddämpning) (ZONE2)

Tryck på MUTE  Silent .

Ljudet dämpas till den nivå som ställts in med “Ljuddämpning” i menyn. länk

Tryck en gång till på MUTE  Silent när du vill koppla ur funktionen. Ljuddämpningen kan också kopplas ur genom att justera huvudvolymen.

Tillbaka upp